DetailController

Sức khỏe - Đời sống

Thông báo chuyển nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu của đối tượng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh

01/04/2024 16:30
Thực hiện Đề án số 17-ĐA/TU ngày 13/3/2024 của Tỉnh ủy Hòa Bình về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. Để đảm bảo cho công tác khám, chữa bệnh cho các đối tượng được hưởng chế độ chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ theo Quy định số 44-QĐ/TU của Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 30/9/2019 được liên tục, Bảo hiểm xã hội (BHXH), ngày 27/3, BHXH tỉnh đã ban hành Thông báo số 471/TB-BHXH thông báo chuyển nơi đăng ký Khám chữa, bệnh ban đầu của đối tượng Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

Theo đó, BHXH tỉnh Hòa Bình thông báo:

Từ ngày 01/4/2024, BHXH tỉnh thực hiện điểu chỉnh trên Hệ thống quản lý thu và sổ thẻ của ngành đối với các đối tượng đang đăng ký khám chữa bệnh tại nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu: Phòng khám và Quản lý sức khỏe Ban bảo vệ cán bộ (Thuộc Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh), Mã: 17 - 014 thành: nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu: Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, Mã: 17 - 001.

BHXH tỉnh Hòa Bình in cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đối với đối tượng là cán bộ hưu nguyên chức theo Quy định số 44-QĐ/TU (Thẻ BHYT nhận tại các điểm chi trả lương hưu hằng tháng của hệ thống Bưu điện tỉnh). Đối với đối tượng là cán bộ đương chức tiếp tục sử dụng thẻ BHYT đã được cấp trước đó hoặc căn cước công dân để xuất trình khi đi khám, chữa bệnh BHYT. Ngoài ra, sử dụng tài khoản đã được định danh điện tử mức độ 2 tích hợp trên ứng dụng VNeID, VssID để đi khám, chữa bệnh BHYT.

Đề nghị các sở, ban, ngành thông báo đến người có thẻ BHYT thuộc đối tượng theo Quy định số 44-QĐ/TU được biết về việc thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu theo nội dung Công văn này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về BHXH tỉnh (phòng Quản lý Thu – sổ, thẻ, số điện thoại 02183.856867, 02183.851890, 02183.853139) để giải đáp./.