DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Thành phố Hòa Bình phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước năm 2025

28/08/2023 15:50
Đến 30/5/2023, thành phố Hòa Bình có 6/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Yên Mông, Hợp Thành, Thịnh Minh, Mông Hóa, Hòa Bình, Quang Tiến) đạt 85,7%; 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Yên Mông, Hợp Thành, Mông Hóa); còn 01 xã chưa đạt chuẩn (xã Độc Lập); Toàn thành phố có 18 sản phẩm OCOP, trong đó có 7 sản phẩm 4 sao, 11 sản phẩm đạt 3 sao.
Hệ thống giao thông các xã trên địa bàn thành phố Hòa Bình được đầu tư, nâng cấp, góp phần nâng cao diện mạo nông thôn mới

Tổng nguồn lực huy động để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2023 là 551.185 triệu đồng, trong đó: Vốn NSNN là 23.862 triệu đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác thực hiện trên địa bàn nông thôn của thành phố khoảng 496.088 triệu đồng; không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Nhìn chung trong giai đoạn 2021 – 2023 nhiều công trình hạ tầng nông thôn được đầu tư xây mới, nâng cấp từng bước đáp ứng được nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân; có nhiều  mô hình trong sản xuất, chăn nuôi đã đem lại hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo; chất lượng giáo dục, y tế, công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được nâng lên rõ rệt; đời sống văn hóa tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì và phát triển; phát huy được sức mạnh to lớn của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Hệ thống hạ tầng nông thôn phát triển mạnh mẽ, làm thay đổi bộ mặt nhiều vùng nông thôn. Điều kiện về vật chất và tinh thần của người dân nông thôn ngày được nâng cao. Sản xuất nông nghiệp hàng hóa được coi trọng và có chuyển biến, góp phần tích cực nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu được các đơn vị đẩy mạnh triển khai, đưa vào nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì thường xuyên và ngày càng phát triển; an ninh trật tự xã hội được đảm bảo; hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố, ngày càng vững mạnh. Thành phố đã lồng ghép triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn thành phố đảm bảo hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm: Năm 2021 Tổng số hộ nghèo 610 hộ, tỷ lệ 1,73%, Tổng số hộ cận nghèo 430, tỷ lệ 1,22%; năm 2022 Tổng số hộ nghèo 487 hộ, tỷ lệ 1,38%, Tổng số hộ cận nghèo 433, tỷ lệ 1,22% (năm 2022 tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,35% so với năm 2021). Đến nay toàn thành phố có 6/7 xã đạt tiêu chí số 11 về nghèo đa chiều

Tuy nhiên, công tác xây dựng nông thôn mới còn gặp khó khăn, một số tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 nâng cao hơn so với giai đoạn cũ như tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa, tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử; Công tác rà soát điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch còn gặp khó khăn, nhất là các xã thực hiện sáp nhập; có thêm nhiều chỉ tiêu mới được đưa vào thực hiện để đạt chuẩn và nâng cao hơn trong giai đoạn 2021-2025. 

Giai đoạn 2023 – 2025, thành phố Hòa Bình phấn đấu có 01 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; Thành phố Hòa Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Bình quân tiêu chí nông thôn mới của thành phố đạt 19 tiêu chí/xã. Chuẩn hóa từ 06 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên. Tiếp tục hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn: Giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế. Nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn, tạo mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Theo đó, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và cư dân nông thôn, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, trong đó, chú trọng nâng cao vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng tham gia xây dựng nông thôn mới; thường xuyên cập nhật, phổ biến các mô hình, các điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay về xây dựng nông thôn mới để nhân ra diện rộng. Tập trung chỉ đạo các xã tiếp tục rà soát mục tiêu của giai đoạn 2021-2025 để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra; rà soát, đánh giá kết quả thực hiện và xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, đưa ra các giải pháp để thực hiện, phấn đấu hoàn thiện chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định. Huy động các nguồn lực thực hiện chương trình: Tập trung chỉ đạo, ưu tiên nguồn vốn, huy động tối đa mọi nguồn lực và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch. huy động các nguồn lực từ xã hội, doanh nghiệp đóng góp sức lực, của cải của mình vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới; Huy động các nguồn lực trong cộng đồng dân cư, các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp có điều kiện đầu tư vào nông thôn. Lồng ghép các chương trình, dự án thực hiện chương trình. Tập trung, ưu tiên nguồn kinh phí hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã; mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị để tạo việc làm, tăng thu nhập ổn định cho cư dân nông thôn.

Xây dựng kế hoạch, lộ trình và giải pháp cụ thể để duy trì, nâng cao chất lượng, tính bền vững của các tiêu chí trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu. Có kế hoạch, giải pháp cụ thể đối với xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch. Kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong việc tham gia thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới./.