DetailController

Cải cách hành chính

Thành phố Hòa Bình: 6 tháng đầu năm tiếp nhận trên 14,8 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính

17/06/2024 15:52
Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, ngay từ đầu năm Ủy ban nhân dân thành phố đã quan tâm chỉ đạo đổi mới hoạt động của Bộ phận “Một cửa” các cấp nhằm cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Việc cập nhật, công khai TTHC được quan tâm, thực hiện thường xuyên, kịp thời theo quy định bằng 02 hình thức: Công khai tại Bộ phận “Một cửa” và trên Trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị. Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố được công khai theo đúng quy định là 259 thủ tục; số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các phường, xã là 116 thủ tục.

Số TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết tại Bộ phận “Một cửa” thành phố là 259 TTHC (Trong đó, số TTHC hoặc nhóm TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa: 115 TTHC; Số TTHC hoặc nhóm TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông cùng cấp: 128 TTHC (10 TTHC lĩnh vực Công an, 25 TTHC của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai); Số TTHC hoặc nhóm TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông giữa các cấp chính quyền: 16 TTHC).

Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC (từ ngày 15/12/2023 đến ngày 07/6/2024): Số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận: 14.865 hồ sơ; Số hồ sơ TTHC đã giải quyết và trả đúng hạn: 14.759 hồ sơ; Số hồ sơ TTHC đã giải quyết và trả quá hạn: 11 hồ sơ; Số hồ sơ TTHC chưa giải quyết và chưa đến hạn: 84 hồ sơ; Số hồ sơ TTHC chưa giải quyết và đã quá hạn: 0 hồ sơ; Số hồ sơ TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính: 0 hồ sơ.

UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường, xã thực hiện rà soát 23 TTHC theo kế hoạch. Trong đó nhóm TTHC liên quan đến lĩnh vực Thanh tra 04 thủ tục; lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội 01 thủ tục; lĩnh vực Tư pháp - hộ tịch 10 Thủ tục; lĩnh vực dân tộc 02 thủ tục; lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường 03 Thủ tục; lĩnh vực Xây dựng 03 Thủ tục. Ủy ban nhân dân thành phố đã tiếp nhận 01 PAKN của công dân về hành vi hành chính được gửi qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo chuyển PAKN đến cơ quan có thẩm quyền xử lý, kết quả giải quyết PAKN được cập nhật và đăng tải công khai kịp thời trên Hệ thống PAKN Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo quy định.

Tiếp tục duy trì mô hình Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của thành phố và 19/19 Ủy ban nhân dân các phường, xã trên địa bàn. Chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu triển khai thực hiện các mô hình “Ngày thứ hai không viết”, “Ngày thứ năm không chờ”, “Ngày thứ sáu không hẹn”, “Ngày thứ bảy lắng nghe dân nói”… để cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả./.