DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025

28/12/2023 16:30
Ngày 28/12, Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 – 2025 (Hội đồng thẩm định) tổ chức Hội nghị thẩm định xét, công nhận cho 07 xã đạt chuẩn NTM và 02 xã NTM nâng cao. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì hội nghị.
Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định phát biểu kết luận hội nghị

Hội đồng thẩm định đã nghe báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM của 07 xã: Xã Văn Nghĩa, xã Độc Lập, xã Đa Phúc, xã Nhân Mỹ, Thung Nai, xã Vĩnh Tiền, xã Đông Bắc) và mức độ đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao của 02 xã (xã Nhuận Trạch, xã Phú Lai). Theo đánh giá chung về kết quả thực hiện của 07 xã đạt 19/19 tiêu chí cho thấy: Trong quá trình triên khai thực hiện xây dựng nông thôn mới với tinh thần quyêt tâm, nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân tích cực vào cuộc, phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới phát huy tác dụng; việc huy động các nguồn lực rất lớn đặc biệt là việc huy động nội lực, các chương trình, dự án được quan tâm chỉ đạo lồng ghép thực hiện theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới; hoạt động chỉ đạo điều hành của Ban Chỉ đạo các cấp sát sao, có nhiều sáng tạo, chủ động, nhiều xã có cách làm hay, xuất hiện nhiều mô hình trong quá trình xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn của 07 xã đã thay đổi đáng kể, hạ tầng nông thôn được xây dựng theo quy hoạch nông thôn mới, hệ thống chính trị được củng cố vững chắc, Nhân dân đồng tình ủng hộ, sản xuất phát triển, thu nhập của người dân ngày một tăng cao. Đến nay, thu nhập bình quân của 07 xã đạt 43,46 triệu đồng/ người/ năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo chuẩn mới giai đoạn 2021 - 2025 giảm còn 11,9%.

Về kết quả thực hiện của 02 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao: Xã Nhuận Trạch và xã Phú Lai đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015, đến năm 2020 xã Phú Lai được Ủy ban nhân dân huyện Yên Thủy công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; năm 2021 xã Nhuận Trạch được UBND huyện Lương Sơn công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ngày 11/10/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn có Tờ trình số 185/TTr-UBND đề nghị thẩm định, xét, công nhận xã Nhuận Trạch đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023, trên cơ sở báo cáo thẩm định của các Sở, ngành, đơn vị của tỉnh phụ trách, thầm định các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xã Nhuận Trạch đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Đối với xã Phú Lai, huyện Yên thủy, ngày 30/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Thủy có Tờ trình số 135/TTr-UBND về việc đề nghị thầm định, xét công nhận xã Phú Lai, huyện Yên Thủy đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022, tuy nhiên trên cơ sở báo cáo thẩm định của các Sở, ngành, đơn vị của tỉnh phụ trách, thẩm định các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao năm 2022 xã Phú Lai đạt 17/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, còn 02 chỉ tiêu chưa đạt là: 14.3 về tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa thuộc Tiêu chí số 14 về Y tế; 17.2 về tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường thuộc tiêu chí số 17 vê môi trường). Sau 1 năm phấn đấu, xã Phú Lai, huyện Yên Thủy đã được các sở, ngành có liên quan đánh giá đạt chuẩn NTM nâng cao.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành đã đóng góp ý kiến đối với các tiêu chí có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của ngành. Hầu hết các sở, ngành đều cho rằng, các xã đăng ký đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao năm 2023 đều nỗ lực thực hiện các tiêu chí. Kết quả, 100% đại biểu bỏ phiếu công nhận 07 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2023 đủ điều kiện công nhận xã đạt chuẩn NTM và 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định tỉnh ghi nhận và chúc mừng thành tích của các xã đạt được trong xây dựng NTM và NTM nâng cao. Đồng thời đề nghị các xã tiếp tục quan tâm duy trì, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 – 2025./.