DetailController

Tin từ các đơn vị

Tập trung triển khai 12 nhóm giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế tập thể và HTX

09/08/2023 16:30
Vừa qua, Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Liên minh Hợp tác xã tỉnh giữa nhiệm kỳ 2020-2025. Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, theo đúng quy định của điều lệ và Quy chế làm việc của Ban chấp hành, hội nghị đã thảo luận và thống nhất.
Hỗ trợ các hợp tác xã đổi mới và ngày càng phát triển

Hội nghị ghi nhận, khẳng định những kết quả nổi bật trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020: Kinh tế tập thể và Liên minh Hợp tác xã tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Liên minh HTX Việt Nam và sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương. Các chủ trương, chính sách về kinh tế tập thể được thể chế và triển khai kịp thời; nhận thức của xã hội, cán bộ, đảng viên và người dân về bản chất, vai trò tính ưu việt của HTX kiểu mới ngày càng sâu sắc hơn.

Số lượng và chất lượng hoạt động HTX, THT được nâng cao; các HTX nông nghiệp hỗ trợ tích cực cho thành viên thông qua cung ứng dịch vụ đầu vào, đầu ra cho thành viên. Nhiều HTX được thành lập mới; HTX yếu kém, ngừng hoạt động, hoạt động hình thức được vận động giải thể. Liên kết, hợp tác được tăng cường, nhiều mô hình HTX tham gia chuỗi liên kết, hoạt động hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho thành viên. Kinh tế tập thể, nhất là HTX nông nghiệp thề hiện được vai trò quan trọng đối với khu vực nông thôn, miền núi, vùng khó khăn; hoạt động khu vực kinh tế tập thể góp phần đảm bảo thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân, ổn định chính trị, xã hội tại địa phương.

Tinh thần “Hợp tác -  Đổi mới – Phát triển và Hiệu quả” được Thường trực, Ban thường vụ, Ban chấp hành cụ thể hóa bằng nhiệm vụ và giải pháp trong kế hoạch năm, trong hoạt động và nội dung các kỳ họp. Nhiều Chủ trương, quyết sách về phát triển kinh tế tập thể dài hạn, trung hạn và hàng năm được ban hành và triển khai thực hiện. Đến nay 12/14 chỉ tiêu đạt và vượt tiến độ; đã xác đinh nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 2 chỉ tiêu chưa đạt trong thời gian tới.

Năng lực hoạt động, vai trò và vị thế của Liên minh HTX tỉnh được nâng cao. Đã tích cực tham mưu, đề xuất và triển khai chủ trương, chính sách, pháp luật về kinh tế tập thể. Tuyên truyền, vận động phát triển và mở rộng quy mô thành viên. Tư vấn, hỗ trợ thành viên về tín dụng, bồi dưỡng kỹ năng quản trị, tư vấn pháp luật, chính sách, xúc tiến thương mại được thực hiện hiệu quả và thiết thực. Thực hiện tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên. Đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua gắn với công tác khen thưởng, tạo được không khí sôi nổi, phấn khởi thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể.

Tuy nhiên còn tồn tại một số hạn chế như: HTX chủ yếu quy mô siêu nhỏ, năng lực hoạt động, khả năng tích luỹ, thu hút thành viên và vốn đầu tư còn hạn chế. Năng lực quản trị, tiếp cận khoa học công nghệ và thị trường của HTX, THT còn yếu; năng lực cạnh tranh thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu đa dạng của thành viên trong quá trình phát triển sản xuất hàng hoá. Mô hình HTX hoạt động theo chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tham gia chuỗi giá trị chưa nhiều. Sản phẩm được chứng nhận OCOP nhưng quy mô sản xuất nhỏ, thị trường tiêu thụ hạn chế, khó phát triển….

BCH Liên minh HTX yêu cầu tiếp tục triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhóm nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐH Nghị quyết Đại hội VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Từ nay đến cuối nhiệm kỳ tập trung triển khai 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện Luật HTX năm 2023 và các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, của địa phương về kinh tế tập thể, HTX.

Phối hợp với các sở ngành, tham mưu xây dựng và trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể và khuyến khích hộ cá thể, doanh nghiệp tham gia hợp tác xã.

Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh thành lập Trung tâm dịch vụ HTX thuộc Liên minh HTX tỉnh.

Xây dựng Đề án trình UBND tỉnh phê duyệt tăng vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã đến năm 2025 đạt 50 tỷ đồng.

Phối hợp xây dựng hoàn thiện nội dung chương trình giảng dạy của Trường chính trị cho cán bộ cấp xã về kinh tế tập thể.

Tiếp tục phối hợp xây dựng các chuyên mục, phóng sự phát thanh, truyền hình để tuyên truyền về kinh tế tập thể, chủ trương, chính sách và các mô hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả.

Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực quản lý kinh tế, thương mại, chuyển đổi số cho các tổ chức  kinh tế tập thể; hoạt động đào tạo nghề cho thành viên và người lao động HTX, THT hàng năm.

Chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương tư vấn, hướng dẫn hỗ trợ thành lập mới, củng cố, tổ chức lại hoạt động của THT, HTX theo quy định của Luật Hợp tác xã 2023.

Thực hiện các hoạt động kết nối, xúc tiến để thu hút các nhà máy chế biến, siêu thị, doanh nghiệp tiêu thụ, xuất khẩu đầu tư và liên kết với các HTX theo chuỗi giá trị. Thúc đẩy liên kết kinh tế giữa các tổ chức kinh tế tập thể hoạt động trong cùng ngành hàng, lĩnh vực; hình thành liên hiệp hợp tác xã ngành hàng, lĩnh vực; đẩy mạnh hoạt động tổ thành viên giúp các tổ chức kinh tế tập thể trên cùng địa bàn liên kết và hỗ trợ nhau trong sản xuất kinh doanh.

Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ hình thành các chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp, HTX/THT và thành viên trong các ngành hàng chủ lực, có thế mạnh của tỉnh. Hỗ trợ xây dựng các dự án Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đề xuất ngân sách hỗ trợ thực hiện.

Tăng cường giám sát, kiểm tra hoạt động của các HTX thành viên chú trọng kiểm tra các quy định của Luật HTX về đại hội, cơ cấu tổ chức, tư cách pháp nhân, góp vốn và quản lý vốn góp, việc quản lý, lưu trữ hồ sơ tài liệu hoạt động, thực hiện chế độ báo cáo,việc quản lý và sử dụng đất của các HTX.

Tích cực, chủ động phát động các phong trào thi đua do Liên minh HTX Việt Nam, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh phát động, gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh./.