DetailController

Tin từ các đơn vị

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức kỹ năng thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

06/10/2023 10:34
Trong 02 ngày từ 05-06/10, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Quản lý Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp “Bồi dưỡng kiến thức kỹ năng thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Tham gia lớp tập huấn có gần 30 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành của tỉnh; phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố.
Toàn cảnh lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức kỹ năng thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được truyền đạt các kiến thức về: Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về tậm quan trọng trong nhận thức đúng đắn của xã hội về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và các chính sách, pháp luật về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; Nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng, tốn giáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân; chủ động đấu tranh bác bỏ quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về tình hình tôn giáo, dân tộc của Việt Nam; Kỹ năng tuyên truyền phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam; tăng cường đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong thựchiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Kỹ năng chủ động đấu tranh bác bỏ quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tác của các thế lực thù địch về tình hình tôn giáo, dân tộc của Việt Nam trên không gian mạng; Kỹ năng tuyên truyền trên báo chí và dư luận về tình hình tôn giáo, dân tộc Việt Nam./.