DetailController

Sức khỏe - Đời sống

Tăng cường thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh

14/05/2024 15:40
Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hòa Bình luôn chủ động, bám sát các giải pháp chỉ đạo điều hành của BHXH Việt Nam, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đoàn thể, các cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt để cho người dân tham gia BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT).
Cán bộ đoàn thanh niên BHXH tỉnh hướng dẫn đoàn viên, thanh niên cài đặt, sử dụng VssID trên điện thoại di động

Trong 4 tháng đầu năm 2024, BHXH tỉnh phối hợp với Sở, ngành tham mưu cho BCS Đảng UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 179-BC/BCSĐ ngày 19/3/2024 về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Báo cáo số 742-BC/TU, ngày 23/4/2024 về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW. Đồng thời, phối hợp với Sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản: Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 06/02/2024 của UBDN tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT,…

Công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT tiếp tục được quan tâm thực hiện hiệu quả. Trong 4 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh tổ chức 79 hội nghị truyền thông với 5.090 người tham dự; đăng tải 45 tin, bài, ảnh, phóng sự qua các quan truyền thông; đăng tải 185 tin, bài trên Cổng thông tin điện tử BHXH tỉnh.

Để chủ động triển khai các giải pháp thực hiện chỉ tiêu thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHXH tỉnh tạm giao chỉ tiêu thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho BHXH các huyện; yêu cầu BHXH các huyện bám sát chỉ đạo của BHXH tỉnh xây dựng các giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu được giao năm 2024. Tính đến tháng 4/2024, số người tham gia BHXH là: 103.028 người, đạt 22,83% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong đó: tham gia BHXH bắt buộc là 85.580 người đạt 19% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 6.663 người (8,44%) so với cùng kỳ năm 2023; tham gia BHXH tự nguyện là 16.960 người, đạt 3,76% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 4.170 người (32,6%) so với cùng kỳ năm 2023.

Công tác giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHTN đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng quy định tới từng người tham gia, thụ hưởng; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHTN cho người lao động; triển khai kịp thời các chế độ, chính sách BHXH theo quy định mới; tăng cường công tác quản lý, phòng chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHTN và quảnngười hưởng các chế độ BHXH, BHTN. Phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng tháng 01, tháng 02 năm 2024 cho người hưởng trên địa bàn tỉnh vào cùng kỳ chi trả tháng 01/2024. Thực hiện giao chỉ tiêu vận động, khuyến khích người nhận các chế độ BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt năm 2024.

Công tác giám định BHYT được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, theo số liệu thống kê trên Hệ thống giám sát giám định, giải quyết quyền lợi cho người tham gia BHYT theo quy định của Luật BHYT và Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018. Trong 4 tháng đầu năm 2024 giám định tại tỉnh cho 341.101 lượt người khám, chữa bệnh BHYT, tăng 5.390 lượt người (1,6%) so với cùng kỳ năm 2023. Chi phí khám, chữa bệnh BHYT trong 4 tháng là 223.500 triệu đồng (chưa bao gồm đa tuyến đi ngoại tỉnh và TTTT) tăng 12.978 triệu đồng (6,2%) so với cùng kỳ năm 2023.

Bên cạnh đó, BHXH đã tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số trong các hoạt động của BHXH tỉnh, trong đó đã xây dựng  kế hoạch triển khai thực hiện 02 dịch vụ công trực tuyến: “Đăngđóng BHXH tự nguyện”“Đăngđóng BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT” trên cổng Dịch vụ công ngành BHXH; tiếp tục triển khai cập nhật bổ sung số CCCD/ĐDCN của người tham gia vào CSDL BHXH Việt Nam quản lý và kết hợp việc cài đặt, phê duyệt, sử dụng ứng dụng VssID.

Trong thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tham mưu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh. Triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia; tăng cường các giải pháp đôn đốc thu, có giải pháp giảm tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN; tăng cường vai trò của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN cấp xã, nhằm huy động cả hệ thống chính trị chung tay vào cuộc; thường xuyên rà soát, hoàn thiện sở dữ liệu người chưa tham gia để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHTN, BHYT cho người tham gia; tăng cường chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT; đẩy mạnh phương thức thanh toán không dùng tiền mặt khu vực đô thị, phân đấu hoàn thành mức cao nhất chỉ tiêu kế hoạch được giao. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để quảnquỹ BHXH, BHYT, BHTN an toàn, tăng trưởng bền vững, hiệu quả, vừa đảm bảo quyền lợi cho người tham gia, vừa góp phần vào ổn định kinh tế mô và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng thời, tăng tường công tác thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề, thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với các đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN; chú trọng thanh tra, kiểm tra kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng, giảm nhân lực, thời gian; kịp thời xử lý, kiến nghị quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BHTN. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh truyền thông sâu rộng về ý nghĩa, vai trò, giá trị, lợi ích của việc tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN, đặc biệt là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; truyền thông về những thiệt thòi khi rút BHXH một lần; ý nghĩa của việc nhận lương hưu…. nhằm tạo sự đồng thuận, nhận thức đúng về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trộng của chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến các tầng lớp Nhân dân./.