DetailController

Thời sự trong ngày

Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong công tác lãnh đạo, quản lý

17/11/2023 16:30
Trong những năm qua công tác nữ công và bình đẳng giới luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm triển khai và đạt những kết khích lệ. Nhận thức về bình đẳng giới được nâng lên, phụ nữ được tôn trọng và bình đẳng rong xã hội và gia đình. Qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi, động viên tích cực để cán bộ phụ nữ nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.
Vừa qua, Hội LHPN huyện Cao Phong tổ chức Hội thi “Chủ tịch Hội LHPN cơ sở giỏi” nhằm truyền thông chính sách về công tác phu nữ trong tình hình mới.

Để nâng cao vai trò, vị trí, mở rộng cơ hội để phụ nữ phát huy trình độ, năng lực của cán bộ nữ trong cơ quan, đơn vị, tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về bình đẳng giới. Các văn bản về tăng cường vai trò, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia công tác quản lý được lồng ghép một cách khoa học trong các hội nghị, hội thảo, cuộc họp tại các cấp. Bên cạnh đó, tỉnh quan tâm bố trí, sắp xếp, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái đối với phụ nữ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hoạch định chính sách phù hợp trong từng giai đoạn. Các cơ quan, đơn vị chủ động cử nữ công chức, viên chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng hằng năm. Giúp cán bộ nữ trẻ được học hỏi, tích lũy kinh nghiệm; từng bước góp phần cải thiện điều kiện sống, nâng cao sức khỏe và phát huy trí tuệ, năng lực của phụ nữ.

Đến nay, toàn tỉnh có 278/1.239 người đảm nhiệm lãnh đạo, quản lý là phụ nữ. Cụ thể, khối sở, ban, ngành là 143 người, khối huyện, thành phố là 101 người; khối xã là 34 người. Tổng số phụ nữ lãnh đạo, quản lý là người dân tộc thiểu số có 131 người; độ tuổi từ 30 đến dưới 40 tuổi có 42 người; từ 40 đến dưới 50 tuổi có 158 người, trên 50 tuổi có 77 người.

Hằng năm, công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách về công tác cán bộ và bình đẳng giới cũng được thực hiện thông qua các đợt kiểm tra, giám sát. Tỉnh đã chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, triển khai chính sách pháp luật về công tác cán bộ nữ và thu thập số liệu bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị tại các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp nhằm phục vụ cho công tác chuyên môn về bình đẳng giới. Đối với công tác bình đẳng giới được định kỳ kiểm tra theo quy định. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức nữ được Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình thực hiện thông qua các kỳ báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và việc lưu trữ dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo phần mềm quản lý hồ sơ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai công tác nữ công và bình đẳng giới còn gặp một số hạn chế, như việc cập nhật thông tin về giới trong nhiều lĩnh vực, công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức về bình đẳng giới tuy tại một số nơi chưa đổi mới, chưa thường xuyên, chưa đồng bộ.

Do đó, thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm, xây dựng và ban hành các chính sách ưu tiên đối với cán bộ nữ trong công tác việc đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động. Hoàn thiện chính sách, pháp luật về vấn đề giới trong lãnh đạo, quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật từ góc độ giới, bình đẳng giới. Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cử cán bộ nữ tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, qua đó nâng cao kiến thức, phát triển năng lực chuyên môn trong thực thi nhiệm vụ./.