DetailController

Khoa học - Môi trường

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác triển khai thực hiện phong trào “chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”

04/08/2020 00:00
Hiện nay, rác thải nhựa là vấn đề nhức nhối trên toàn cầu, mỗi năm lượng rác thải nhựa do con người thải ra đủ để phủ kín 4 lần diện tích bề mặt trái đất, trong đó, có khoảng 13 triệu tấn rác nhựa trôi nổi, đổ ra đại dương. Rác thải nhựa rất khó phân hủy, thậm chí có nhiều loại thời gian phân hủy trên 500 năm. Rác thải nhựa trong nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng phát sinh với số lượng ngày càng gia tăng, đã gây ra những tác động tiêu cực ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đời sống, sức khỏe của nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”, thời gian qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, kết quả đạt được còn rất hạn chế, chưa có sức lan tỏa sâu rộng; một số cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chưa có sự quan tâm đúng mức trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác tuyên truyền, vận động chưa được thực hiện thường xuyên, rộng rãi; còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện phong trào.

Để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh; ngày 30/7/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 62-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác triển khai thực hiện phong trào “chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, đó là:

Tiếp tục phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường. Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh với quyết tâm chính trị cao, thực hiện quyết liệt, đồng bộ; đưa tiêu chí giảm thiểu sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy vào nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị. Phấn đấu trên địa bàn tỉnh đến hết năm 2020 các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần trong các hoạt động và đến năm 2021, các cửa hàng, chợ, siêu thị ở đô thị không sử dụng đồ nhựa dùng một lần nhằm hướng tới mục tiêu thực hiện trong toàn tỉnh, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Có giải pháp thiết thực, hiệu quả tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức và mỗi người dân, tạo thành phong trào sâu rộng trong nhân dân. Gắn trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện phong trào ở các cấp, các ngành. Từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị phải đi đầu, gương mẫu trong hành động và vận động người thân cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần” trong sinh hoạt; thay đổi thói quen sử dụng, giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa; tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh bám sát chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và tình hình thực tế tại địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Chống rác thải nhựa” chủ động, tích cực huy động các nguồn lực, xây dựng, thực hiện hiệu quả kế hoạch tuyên truyền, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái chế, xử lý chất thải nhựa; hình thành ý thức, thói quen của người dân về giảm thiểu, phân loại chất thải nhựa, thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” bằng các hoạt động cụ thể, như: Tổ chức lễ mít tinh phát động, diễu hành, cổ động, tuyên truyền hưởng ứng mạnh mẽ phong trào trong phạm vi lĩnh vực, địa bàn quản lý; xây dựng và tổ chức thực hiện các mô hình điểm thực hiện hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy, chuyển từ việc sử dụng các loại túi ni lông sang túi giấy và bao gói dễ phân hủy khác; vận động, khuyến khích, hỗ trợ phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường; thực hiện phân loại triệt để chất thải nhựa, ni lông khó phân hủy; thu hút đầu tư, ứng dụng phát triển công nghệ tiên tiến để tái chế rác thải nhựa dùng một lần và ni lông khó phân hủy.

Trong năm 2020, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi mình quản lý, thực hiện cam kết “Chống rác thải nhựa”, nhằm đạt và vượt chỉ tiêu phấn đấu và mốc thời gian thực hiện, tiến tới chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng vật liệu nhựa dùng một lần và nilon khó phân hủy; trước mắt, thực hiện ngay việc giảm thiểu, không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần, như: Chai nhựa đựng đồ uống, ống hút nhựa, cốc nhựa,... trong mọi hoạt động, các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của cơ quan, đơn vị các cấp trên địa bàn tỉnh; đồng thời, lựa chọn, sử dụng các sản phẩm, đồ dùng khác thân thiện với môi trường, có thể tái sử dụng, mang tính đặc trưng, thương hiệu của địa phương và tiết kiệm chi phí.

Phát hiện, phổ biến và nhân rộng đối với các mô hình, giải pháp, sáng kiến về giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái chế và xử lý rác thải nhựa; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống rác thải nhựa trên cổng thông tin điện tử của tỉnh để chia sẻ thông tin, kiến thức về chất thải nhựa; nghiên cứu và đưa tiêu chí giảm thiểu, phân loại, thu gom chất thải nhựa trong đánh giá, xếp hạng kết quả hoạt động bảo vệ môi trường của các địa phương.

Tăng cường vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu du lịch, siêu thị, Ban quản lý các lễ hội văn hóa... nâng cao trách nhiệm xã hội, cùng chung tay chống rác thải nhựa; tích cực tham gia phân loại, thu gom và không sử dụng các sản phẩm nhựa, ni lông sử dụng một lần. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, phát triển và chuyển giao các công nghệ sản xuất vật liệu thân thiện môi trường; khuyến khích doanh nghiệp sản xuất, phát triển các sản phẩm tự phân hủy trong tự nhiên, thân thiện với môi trường thay thế sản phẩm nhựa, ni lông dùng một lần.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện; đôn đốc, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị và tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kết quả thực hiện theo quy định. Định kỳ hằng năm đánh giá kết quả thực hiện phong trào nhằm rút kinh nghiệm; nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến có giá trị trong việc giảm thiểu rác thải nhựa và ni lông; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt phong trào trên địa bàn, lĩnh vực quản lý, tạo động lực thi đua mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân.

Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động đảng viên, hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về tác hại của việc sử dụng túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần; vận động thực hiện, cam kết không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy; tham gia tích cực các phong trào vì môi trường và các đợt tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phân loại rác thải nói chung, rác thải nhựa và túi ni lông nói riêng tại các khu dân cư và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn và xây dựng, duy trì hiệu quả các mô hình “chống rác thải nhựa” tại địa phương, đơn vị.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, kịp thời phản ánh, đưa tin tình hình triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh; tích cực tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan và mọi tầng lớp nhân dân về nguy cơ ô nhiễm rác thải nhựa dùng một lần và ni lông, từ đó dần thay đổi, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần. Tuyên truyền, vận động thực hiện phương châm: Nhà nhà hạn chế rác thải nhựa, người người phòng chống ô nhiễm rác thải nhựa, xã hội tiến đến nói không với rác thải nhựa.