DetailController

Khoa học - Môi trường

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy dịch vụ công, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong điều hành, quản lý thực thi công vụ

24/08/2023 16:53
Sáng 24/8, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy dịch vụ công, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong điều hành, quản lý thực thi công vụ” bằng hình thức trực tuyến từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và các tổ chức chính trị, xã hội tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị

Thay mặt Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo đề dẫn chuyên đề “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy dịch vụ công, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong điều hành, quản lý thực thi công vụ”. Trong đó nhấn mạnh, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ nhằm cải thiện chất lượng công vụ, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, góp phần không nhỏ vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Theo kết quả đánh giá trên Cổng Dịch vụ công quốc gia về Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công, tỷ lệ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết TTHC toàn tỉnh đạt 89,08%; tỷ lệ hài lòng trong xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, hành vi hành chính đạt 95%.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá khách quan thực trạng chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; hiệu lực, hiệu quả bộ máy dịch vụ công, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong điều hành, quản lý thực thi công; phân tích kỹ hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; khích lệ, động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện xuất sắc nhiệm vụ, có tư duy đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm, hiến kế, dám cống hiến vì sự phát triển của tỉnh Hòa Bình. Lắng nghe ý kiến của đội ngũ lãnh đạo ở xã, phường, thị trấn; các phòng ban chuyên môn cấp huyện, các ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội, các ngành, các địa phương tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức về thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ về văn hóa công vụ, đạo đức công vụ; tập trung quán triệt triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng Đảng và hệ thống Chính trị; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác điều hành, quản lý thực thi công vụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại công chức, viên chức hằng năm, đổi mới phương thức đánh giá, xếp loại bảo đảm thực chất, có cơ chế để kiểm soát công tác này nhằm khắc phục tình trạng đánh giá, xếp loại mang tính hình thức đã và đang tồn tại. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, công chức. Tăng cường thanh tra công vụ và kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã./.

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Thay mặt Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo đề dẫn chuyên đề