DetailController

Khoa học - Môi trường

Tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

07/03/2024 16:00
Ngày 05/3, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 317/UBND-KTN về việc tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Để tiếp tục kiểm soát, hạn chế ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí; Văn bản số 995/UBND-NNTN ngày 21/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, về việc tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 1274/UBND-NNTN ngày 23/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, về việc tăng cường kiểm soát chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh; Công văn số 405/UBND-KTN ngày 28/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải; Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, về Quản lý chất lượng không khí trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Đồng thời, tăng cường triển khai một số nội dung về bảo vệ môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, cụ thể như sau:

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tăng cường, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Tăng cường tần suất quan trắc môi trường không khí trong chương trình quan trắc định kỳ. Xây dựng trình ban hành Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Hòa Bình theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Công bố kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí trên Cổng thông tin điện tử và phương tiện truyền thông của tỉnh, đồng thời kết nối về Bộ Tài nguyên và Môi trường; khuyến cáo người dân áp dụng ngay các giải pháp bảo vệ sức khỏe đối với tình hình ô nhiễm bụi trong không khí (nếu có).

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan bố trí kinh phí cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án… về bảo vệ môi trường không khí trên địa bàn theo quy định.

Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, đôn đốc các chủ dự án, đơn vị quản lý, thi công các công trình giao thông, cải tạo hạ tầng đô thị thực hiện nghiêm các biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu phát tán bụi, khí thải ra môi trường xung quanh (che chắn công trình, phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng, phun nước, rửa đường, rửa xe ra vào công trình phá rỡ, công trình xây dựng,…). Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định.

Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân không đốt chất thải rắn, rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch để giảm phát sinh khí thải, bụi gây ô nhiễm môi trường. Thường xuyên kiểm tra thực tế, xác định và ngăn chăn kịp thời các hoạt động đốt mở trên địa bàn. Đồng thời, có các giải pháp triệt để, tận thu tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp cho các mục đính khác, hạn chế tình trạng đốt tại ruộng gây ô nhiễm môi trường. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với hành vi đốt chất thải rắn sinh hoạt sai quy định. Chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn sử dụng các kết quả, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường không khí chính thống do các cơ quan có thẩm quyền thực hiện để cung cấp thông tin cho cộng đồng xã hội thông qua các phương tiện truyền thông hoặc thông tin dự báo thời tiết hàng ngày. Cung cấp thông tin về kết quả quan trắc môi trường không khí cho các cơ quan truyền thông để đăng tải trên cổng thông tin điện tử của huyện, tỉnh. Trường hợp xảy ra ô nhiễm không khí trên địa bàn có hại cho sức khoẻ, cần kịp thời cảnh báo cho cộng đồng, Nhân dân. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân thực hành các biện pháp, giải pháp bảo vệ sức khoẻ đối với tình hình ô nhiễm bụi trong không khí (nếu có).

Các sở, ngành có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 1274/UBND-NNTN ngày 23/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc tăng cường kiểm soát chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh; Công văn số 405/UBND-KTN ngày 28/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải.

Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường không khí trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn vướng mắc, đề nghị báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, tham mưu, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.