DetailController

Sức khỏe - Đời sống

Tăng cường công tác chăm sóc và nâng cao sức khoẻ người lao động trên địa bàn tỉnh

09/04/2024 16:30
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 8 khu công nghiệp và 9 cụm công nghiệp; phân bổ tại 10 huyện/thành phố. Người lao động làm việc chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực Thương nghiệp, dịch vụ sửa chữa với 55 doanh nghiệp và hơn 1.700 người lao động. Tiếp đó là lĩnh vực lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 45 doanh nghiệp và 14.800 người lao động; lĩnh vực phân phối năng lượng với 20 doanh nghiệp và 1.400 người động; lĩnh vực lâm nghiệp với 28 doanh nghiệp và 1.400 lao động;,..
Trong năm 2023, Công ty TNHH nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam thuộc KCN bờ trái Sông Đà đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho hơn 700 lao động.

Năm 2023, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã quản lý được 642 cơ sở lao động với khoảng 23.300 người lao động. Hiện có 70 cơ sở doanh nghiệp đã lập hồ sơ vệ sinh lao động, 48 cơ sở thực hiện quan trắc môi trường lao động trong kỳ báo cáo và có gần 16.000 người lao động được khám sức khỏe định kỳ. Bên cạnh đó, Trung tâm đã quản lý 42 doanh nghiệp với hơn 17.000 người lao động và 2 cơ sở thương mại dịch vụ về công tác vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp

Trên cơ sở số liệu thống kê, năm 2024, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp tục rà soát, củng cố nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị của đơn vị để đáp ứng nhu cầu quản lý vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các cơ sở lao động thực hiện đầy đủ công tác quản lý vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp. Tăng cường giám sát việc thực hiện công tác vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở lao động và đề xuất xử lý nghiêm các vi phạm. Chủ động chỉ đạo quan trắc môi trường lao động, khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở lao động có nguy cơ cao. Giám sát, hỗ trợ công  tác nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe và phòng chống bệnh nghề nghiệp cho y tế cơ quan, nông, lâm trường, doanh nghiệp, y tế khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất. Phấn đấu hết năm 2024, Trung tâm tiếp tục duy trì quản lý được 80% lao động có yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp; báo cáo 100% dữ liệu quan trắc môi trường lao động, bệnh nghề nghiệp của các đơn vị và kết nối với hệ thống quốc gia./.