DetailController

Thông báo, Hướng dẫn

Rà soát hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2024

15/05/2024 15:09
Ngày 13/5, Sở Tài chính ban hành Công văn số 1289/STC-QLG&CS gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đề nghị về việc thực hiện rà soát hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 648/VPUBND-KTN ngày 03/5/2024 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ;

Sở Tài chính được giao nhiệm vụ “Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất đã ban hành cho phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 12/2024/NĐ-CP của Chính phủ.”Để có cơ sở tham mưu đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2024 tại Quyết định số 43/2023/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình đúng quy định, điều chỉnh hệ số giá đất điều chỉnh nhằm phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 quy định tại Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh quy định bảng Bảng giá các loại đất năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 về việc điều chỉnh, bổ sung Quy định Bảng giá các loại đất năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành theo Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình và tình hình thực tế tại địa phương; Quyết định số 43/2023/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 về việc ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Sở Tài chính đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch chủ trì phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi cục thuế, UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành điều tra, khảo sát giá đất tại địa phương theo từng loại đất, loại đường phố và từng vị trí đất cụ thể trong bảng giá đất, trong đó tập trung các nội dung sau:

Rà soát lại các vị trí, tuyến đường có điều kiện thuận lợi về kinh doanh, có khả năng sinh lời cao, mới được đầu tư xây dựng hoặc mới được nâng cấp, cải tạo.

Tổng hợp, rà soát, so sánh với hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành để đề xuất điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 (Báo cáo đề xuất cụ thể các nội dung thay đổi so với hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 tại Quyết định số 43/2023/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình )

Đồng thời cung cấp các hợp đồng giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn từ 01/01/2024 đến nay.

Nội dung báo cáo đề xuất lập thành văn bản kèm theo phiếu khảo sát, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất gửi về Sở Tài chính trước ngày 25/5/2024 làm cơ sở tổng hợp.

Sở Tài chính đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phối hợp với Sở Tài chính (Phòng Quản lý Giá và Công sản) để phối hợp giải quyết./.