DetailController

Chỉ đạo điều hành

Rà soát, cung cấp thông tin, kiến nghị các chính sách hỗ trợ về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; quy định diện tích giao đất, cho thuê đất đối với cá nhân là nguôi dân tộc thiểu số

12/06/2024 14:09
Ngày 06/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ban hành Công văn số 988/BC-MTTS-BTT Rà soát, cung cấp thông tin, kiến nghị các chính sách hỗ trợ về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; quy định diện tích giao đất, cho thuê đất đối với cá nhân là nguôi dân tộc thiểu số.

Qua rà soát và lấy thông tin ý kiến cử tri và Nhân dân các huyện, thành phố. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo kết quả rà soát các kiến nghị về chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; quy định diện tích giao đất, cho thuê đất đối với cá nhân là người dân tộc thiểu số như sau:

Đề nghị các cấp có thẩm quyền cho chủ trương điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chuyên ngành liên quan đến đất đai nghiên cứu điều chỉnh đối với các hộ hiện nay vi phạm làm nhà trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp chuyển sang đất ở và giao đất ở cho người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo theo chương trình mục tiêu quốc gia về: Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xă hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để giải quyết cho Nhân dân ổn định cuộc sống lâu dài.

Đề nghị xem xét, điều chinh, sửa đổi, bổ sung đối với Quyết định số 27/2014/QĐ-ƯBND ngày 30/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hạn mức đất ở, công nhận đất ở cho hộ gia đình, hạn mức đất chua sử dụng cho hộ gia đình cá nhân để sản xuât nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản theo hướng tăng hạn mức đất ở đất nông nghiệp, lâm nghiệp, hạn mức giao đất ở mới.

Quỹ đất do Ủy ban nhân dân các xã quản lý chủ yếu là đất nông nghiệp, đất hoang khác diện tích nhỏ nằm xen kẹt trong khu dân và một số ao hồ. Các diện tích nói trên từ trước không ai sử dụng do đất xấu khó canh tác, một số diện tích đã có người sử dụng từ trước. Chính vì vậy quỹ đất để thực hiện chính sách giao đất, cho thuê đất đối với cá nhân là người đồng bào dân tộc thiểu số hầu như là không có.

Hiện nay, trên địa bàn các huyện đặc biệt là một số xã có đông đồng bào là người dân tộc thiếu số sinh sống. Địa phương đang thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu vực có giao thông thuận tiện, thuận lợi cho kinh doanh, buôn bán, việc này vừa để đảm bảo sự công bằng cho mọi người dân và khai thác tốt các nguồn thu từ đất. Tuy nhiên, đối với các hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiếu số, đa số kinh tế còn khó khăn, có nhiều thế hệ sinh sống trong gia đình, đang rất cần có nhu cầu giao đất. Cử tri đề nghị:

Ngoài những vị trí thuận lợi được quy hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, quy hoạch thêm những khu dân cư để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện kinh tế khó khăn, thuộc diện chính sách, hộ nghèo, cận nghèo. Được giao đất có thu tiền sử dụng đất để xây dựng nhà, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế. Có cơ chế hỗ trợ tài chính đối với các cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số khi được giao đất có thu tiền sử dụng đất, bởi đa số các hộ dân đề nghị được giao đất là các hộ có điều kiện kinh tế khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo./.