DetailController

Chỉ đạo điều hành

Phê duyệt Danh mục công trình, dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình năm 2024 (đợt 02)

23/05/2024 15:54
Ngày 22/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 860/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục công trình, dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình năm 2024, đợt 02 (03 dự án hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm cho 03 hợp tác xã theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, duyệt danh mục công trình, dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình năm 2024, đợt 02 (03 dự án hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tấng và chế biến sản phẩm cho 03 hợp tác xã theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ), tại các huyện: Mai Châu, Tân Lạc, Yên Thủy như sau:

Tổng số dự án: 03 dự án (Dự án xây dựng Nhà kho, xưởng chế biến và bảo quản nông sản cho HTX Du lịch và Chế biến nông sản Yên Trị, xã Yên Trị, huyện Yên Thủy; Dự án xây dựng Xưởng sơ chế, chế biến và đóng gói nông sản cho HTX Dịch vụ nông nghiệp Mường Hịch, xã Mai Hịch, huyện Mai Châu; Dự án xây dựng Nhà kho, xưởng sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm và một số trang thiết bị cho HTX Rau, củ, quả Nhân Mỹ, xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc), trong đó: Khởi công mới: 03 dự án. Cơ chế thực hiện: Thực hiện theo cơ chế thông thường là 03 dự án.

Nguồn vốn dự kiến: Vốn đầu tư phát triển ngân sách Nhà nước Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 hỗ trợ trực tiếp cho Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ (đã giao tại Quyết định số 2971/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023) là 4.050 triệu đồng; trong đó vốn ngân sách Trung ương 2.025 triệu đồng, ngân sách tỉnh 810 triệu đồng, ngân sách huyện 1.215 triệu đồng.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

Ủy ban nhân dân các huyện: Mai Châu, Tân Lạc, Yên Thủy (nơi thực hiện dự án): Bố trí nguồn lực theo tỷ trọng quy định tại Nghị quyết số 294/2023/NQ- HĐND ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh để thực hiện có hiệu quả Chương trình, dự án.

Bố trí đủ số vốn đối ứng từ ngân sách huyện cho các dự án theo Nghị quyết số 130/2022/NQ-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh; tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự án theo trình tự, tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật đối với dự án đầu tư công và quản lý vốn đầu tư công, làm cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền giao chi tiết kế hoạch vốn cho các dự án.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức chỉ đạo, đôn đốc thực hiện hiệu quả Chương trình theo chức năng nhiệm vụ của cơ quan thường trực Chương trình.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.