DetailController

Giải quyết khiếu nại tố cáo

Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

07/04/2022 00:00
Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, đặc biệt là trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực này rất phức tạp, đòi hỏi phải có những giải pháp và sự tham gia của nhiều cấp, nhiều ngành. Vì vậy, ngành Tài nguyên và Môi trường xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nên đã có nhiều biện pháp tăng cường công tác tiếp công dân.
Làm tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường góp phần bảo đảm ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội

Trong năm 2021, thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ, đã tiếp 09 lượt công dân đến trụ sở tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường phản ánh và tư vấn pháp luật. Nhận được 161 đơn, trong đó chủ yếu là lĩnh vực đất đai. Số đơn thuộc thẩm quyền là 32 đơn, Ủy ban nhân dân tỉnh giao thẩm tra, xác minh giải quyết khiếu nại là 03 đơn, 158 đơn trả lời, phối hợp, chuyển đơn, hướng dẫn công dân gửi đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định. Trong năm, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành 04 cuộc thanh tra, sau thanh tra đã ban hành kết luận thanh tra theo quy định; xử phạt vi phạm hành chính đối với 05 tổ chức với số tiền gần 157 triệu đồng;  đôn đốc 02 đơn vị thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính vào ngân sách Nhà nước vơi số tiền là 390 triệu đồng.

Năm 2022, xác định công tác tiếp công dân, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài là nhiệm vụ chính trị quan trọng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, phấn đấu giải quyết căn bản tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài nhằm góp phần bảo đảm ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Việc giải quyết phải trên cơ sở chính sách, pháp luật, bảo đảm phù hợp với thực tế, khả thi và giải quyết dứt điểm được vụ việc khiếu nại, tố cáo. Tăng cường phối hợp các cơ quan, tổ chức nhằm tạo được sự đồng thuận trong xác định phương án giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Các nhiệm vụ trọng tâm tập trung triển khai thực hiện là: Quán triệt, triển khai và thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục tổ chức tốt công tác tiếp công dân, phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ làm công tác tiếp công dân theo Luật Tiếp công dân. Thực hiện tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức; bố trí cán bộ có trình độ, phẩm chất đạo đức tốt, có khả năng giải thích, thuyết phục để công dân hiểu vụ việc và chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

Bố trí trụ sở tiếp công dân có đầy đủ cơ sở vật chất thuận lợi cho việc tiếp công dân; bố trí thời gian tiếp công dân theo đúng quy định pháp luật; chủ động đối thoại, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của Nhân dân; nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo trong phạm vi đơn vị quản lý. Từ đó có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại, tố cáo thấu tình đạt lý, đúng quy định pháp luật ngay từ cơ sở nhằm ngăn chặn tình trạng khiếu kiện vượt cấp kéo dài. Khi có khiếu kiện đông người, phức tạp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo làm rõ nội dung, xác định nguyên nhân phát sinh, xem xét toàn diện các khía cạnh pháp lý và thực tiễn; tổ chức đối thoại công khai với người khiếu kiện; có biện pháp chấn chỉnh những yếu kém trong quản lý nhà nước, xử lý cán bộ có sai phạm, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi những bất cập của chính sách, pháp luật; gắn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo với công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính và chỉnh đốn xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức.

Hoàn thiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước liên quan đến quyền và lợi ích của người dân, nhất là trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, tranh chấp tài sản, bồi thường giải phóng mặt bằng, …Trong đó phải chú trọng làm tốt công tác lập, xét duyệt và triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc thu hồi đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư phải đảm bảo dân chủ, công khai, đúng chính sách, đúng pháp luật, sát với thực tế, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng đất. Trong quá trình thực hiện, phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để công dân hiểu đúng, đồng thuận và  tự giác chấp hành.

Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác thống kê, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài; có kế hoạch giải quyết dứt điểm từng vụ việc cụ thể. Với những vụ việc khó khăn, vướng mắc phải chủ động báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết dứt điểm không để công dân gửi đơn nhiều lần, vượt cấp, khắc phục tình trạng chuyển đơn lòng vòng, không rõ trách nhiệm. Tiếp tục triển khai công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin chính xác, trung thực, khách quan các vụ việc khiếu kiện đang được người dân, dư luận xã hội quan tâm; nếu có sai sót phải kịp thời cải chính. Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết tranh chấp về đất đai, thi hành pháp luật về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường… Rà soát các quy định pháp luật về quy trình thu hồi đất, lập thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường để kịp thời phát hiện những bất cập, hạn chế; kịp thời tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh có phương án giải quyết, sửa đổi, phù hợp./.