DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Lạc Thủy: 39 trang trại đạt tiêu chí mới

16/07/2012 00:00
Qua theo dõi tình hình hoạt động các trang trại và đánh giá theo Thông tư của Bộ NN&PTNT, hiện nay huyện Lạc Thủy đã có 39 trang trại đạt tiêu chí mới bao gồm 22 trang trại tổng hợp (56,4%), 7 trang trại trồng trọt (17,9%), 1 trang trại trồng cây lâm nghiệp (2,6%), 6 trang trại chăn nuôi (15,4%), 3 trang trại nuôi trồng thủy sản (7,7%). Đến thời điểm này, huyện đã cấp 274 giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

Bình quân thu nhập của các trang trại đạt trên 350 triệu đồng /năm. Mô hình trang trại duy trì hoạt động hiệu quả góp phần phát triển kinh tế hộ, đem lại nguồn thu đáng kể cho các chủ trang trại và cung ứng sản phẩm phục vụ nhu cầu thị trường.