DetailController

Thông báo, Hướng dẫn

Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVII sẽ được tổ chức trong 02 ngày (27, 28 tháng 6 năm 2024)

14/05/2024 16:30
Ngày 14/5/2024, HĐND tỉnh ban hành Thông báo số 130/TB-HĐND về việc tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 (kỳ họp thứ 19), Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 .

Tại kỳ họp lần này, dự kiến các đại biểu HĐND tỉnh sẽ xem xét và quyết nghị thông qua 21 tờ trình và dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình, gồm:

(1). Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hòa Bình (lần thứ 6).

(2). Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (bổ sung lần 02).

(3). Nghị quyết việc thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án đầu tư năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (bổ sung lần 02).

(4). Nghị quyết đặt tên đường, công trình công cộng, đổi tên đường và điều chỉnh độ dài một số tuyến đường đã đặt tên trên địa bàn thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

(5). Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực của Ban Quản lý các khu công nghiệp quản lý.

(6). Nghị quyết của bãi bỏ Nghị quyết số 48/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

(7). Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dư án Tuyến đường gom và nút giao vào khu công nghiệp Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy.

(8). Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường liên xã Ngọc Lương - Đoàn Kết, huyện Yên Thủy,

(9). Nghị quyết về việc cho ý kiến về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Cầu Hoà Bình 6 và đường dẫn thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình (nghị quyết mật).

(10). Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 70/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

(11) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định kèm theo Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND ngày 29/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung chi, mức hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

(12) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và mức hỗ trợ, bồi dưỡng đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

(13) Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

(14) Nghị quyết về “thí điểm phân cấp cho cấp huyện trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024-2025”.

(15) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về giao nhiệm vụ cho Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định một số nội dung theo điểm b, khoản 3, Điều 5, Thông tư số 76/2023/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

(16) Nghị quyết Quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

(17) Nghị quyết Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

(18) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

(19) Nghị quyết sửa đổi khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 259/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung và mức chi thực hiện Dự án giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025

(20) Nghị quyết về miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

(21) Nghị quyết về bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp sẽ được tổ chức trong 02 ngày (Ngày 27, 28 tháng 6 năm 2024)./.