DetailController

Chính trị

Kiểm tra tiến độ, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, thành phố lần thứ IV, năm 2024

22/05/2024 17:03
Ngày 21/5, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV đã ban hành Kế hoạch số 911/KH-BCĐ Kiểm tra tiến độ, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, thành phố lần thứ IV, năm 2024.

Mục đích nhằm kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tiến độ triển khai chuẩn bị các nội dung tổ chức thực hiện Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện lần thứ IV, năm 2024 trên địa bàn các huyện, thành phố. Kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Đại hội cấp huyện theo thẩm quyền, hoặc kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý để đảm bảo hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ theo đúng tiến độ, đạt chất lượng.

Theo đó, Ban Chỉ đạo yêu cầu công tác kiểm tra bám sát nội dung kế hoạch, bảo đảm khách quan, phản ánh trung thực, đúng thực chất, đầy đủ kết quả đạt được; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của địa phương được kiểm tra. Các đơn vị được kiểm tra chuẩn bị đầy đủ báo cáo, tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra, bố trí đầy đủ thành viên để cuộc làm việc để đạt kết quả.

Nội dung kiểm tra gồm có: Công tác triển khai, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh; công tác chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện lần thứ IV, năm 2024; dự thảo Văn kiện Đại hội, dự thảo chương trình, kịch bản Đại hội. Nội dung, nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới. Khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện và đề xuất, kiến nghị.

Đoàn kiểm tra do Trưởng Ban Dân tộc - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn (hoặc Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh – Thành viên Ban chỉ đạo Đại hội tỉnh làm Trưởng đoàn khi được Trưởng Ban Dân tộc uỷ quyền). Thành viên đoàn kiểm tra gồm: Thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh được phân công phụ trách chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra Đại hội cấp huyện theo Quyết định số 78/QĐ-BCĐ ngày 02/4/2024 của Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Hòa Bình lần thứ IV, năm 2024. Đại diện các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc tỉnh.

Thời gian: Từ ngày 30/5/2024 đến ngày 11/6/2024.

Địa điểm: do Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố bố trí.

Căn cứ nội dung Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo bằng văn bản gửi về Ban Dân tộc để tổng hợp báo cáo, tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh xem xét, chỉ đạo theo quy định./.