DetailController

Khoa học - Môi trường

Kết quả triển khai thực hiện công tác tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

05/03/2024 16:30
Năm 2023, tỉnh đã tập trung triển khai công tác xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do nhà nước đã đầu tư. Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các tổ chức, cá nhân sử dụng số liệu, thông tin về kết quả đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản của nhà nước để thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; làm cơ sở để triển khai thực hiện công tác xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do nhà nước đã đầu tư theo quy định.

Sau khi Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản có hiệu lực. Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo quy định pháp luật. Kết quả thực hiện đến nay đã thu ngân sách nhà nước về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản gần 634 tỷ đồng. Đối với công tác tính, quy đổi trữ lượng đã khai thác (nguyên khai) giai đoạn từ 01/07/2011 đến 31/12/2013 để xác định trữ lượng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (nguyên khối) của các mỏ khoáng sản cấp trước ngày Luật khoáng sản 2010 có hiệu lực, trữ lượng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là trữ lượng còn lại tính từ ngày 01 tháng 7 năm 2011 theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 203/2013/NĐ-CP, cụ thể được xác định như trường hợp trữ lượng ghi trong giấy phép khai thác là trữ lượng địa chất lấy trữ lượng trong giấy phép trừ (-) đi trữ lượng khai thác đã được tính quy đổi thành trữ lượng địa chất. Quy đổi trữ lượng đã khai thác ra trữ lượng địa chất được thực hiện bằng cách lấy trữ lượng đã khai thác chia (:) cho hệ số thu hồi khoáng sản liên quan phương pháp khai thác. Trường hợp trong giấy phép khai thác không ghi trữ lượng địa chất và chỉ ghi trữ lượng khai thác lấy trữ lượng trong giấy phép trừ (-) đi trữ lượng đã khai thác và chia (:) cho hệ số thu hồi khoáng sản liên quan phương pháp khai thác. Việc tính, phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho các hồ sơ theo Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 tại thời điểm là phù hợp với quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (do thay đổi về thông số tính tiền cấp quyền) đối với các dự án khoáng sản đã được cấp phép trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định. Giá tính thuế tài nguyên theo Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 sửa đổi, bổ sung Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Khối lượng riêng, hệ số nở rời từ thể tự nhiên sang thể nguyên khai, tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai của một số loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Trong công tác đôn đốc thu nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, Ban Chỉ đạo đôn đốc thu ngân sách Nhà nước tỉnh đã giao Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương căn cứ chức năng, nhiệm vụ rà soát, đôn đốc việc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và đề xuất xử lý hành vi không chấp hành nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản. Yêu cầu các sở, ngành chức năng, dừng sử dụng hóa đơn, dừng sử dụng giấy phép vật liệu nổ công nghiệp; tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh tước quyền sử dụng giấy phép khai thác khoáng sản, thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản, chấm dứt hoạt động khai thác theo quy định hiện hành.

Về công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản, triển khai thực hiện phê duyệt bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2014-2019, tầm nhìn đến năm 2024 (bổ sung, điều chỉnh nhóm khoáng sản đất làm vật liệu san lấp) để triển khai trình tự, thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản, cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp theo quy định của Luật khoáng sản 2010. Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện triển khai rà soát các điểm mỏ đất làm vật liệu san lấp được bổ sung mới, điều chỉnh diện tích, trữ lượng và mục tiêu quy hoạch để khai thác phục vụ xây dựng các công trình sử dụng ngân sách nhà nước (phát triển hạ tầng giao thông; công trình thủy lợi, thủy điện); công trình khắc phục thiên tai, địch họa; phục vụ công trình hạ tầng giao thông, công trình phúc lợi thuộc chương trình xây dựng nông thôn; tham mưu thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định./.