DetailController

Thời sự trong ngày

Kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 12 năm 2023

21/12/2023 16:30
Theo Ban Tiếp công dân tỉnh, tháng 12 năm 2023, nhìn chung tình hình an ninh trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh được đảm bảo, không xảy ra tình trạng mất trật tự; công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh tại trụ sở được cán bộ tiếp công dân trả lời, hướng dẫn tận tình không gây bức xúc cho công dân.
Ban Tiếp công dân tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 12/2023 đảm bảo đúng quy định

Công tác tiếp công dân thường xuyên trong tháng 12 năm 2023 (số liệu từ ngày 13/11/2023 đến ngày 13/12/2023), Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp 33 đoàn gồm 37 lượt công dân trong đó không có đoàn đông người. Cụ thể, nội dung công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến lĩnh vực đất đai 29 đoàn. Nội dung công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến nội dung khác 04 đoàn.

Công tác tiếp công dân định kỳ, có tổng số 09 đoàn với 11 lượt công dân đã tới Trụ sở Tiếp công dân. Có 01 đoàn công dân đủ điều kiện được Chủ tịch UBND tỉnh tiếp ngày 15/11/2023. Tiếp công dân đột xuất, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp bàn giải quyết dứt điểm vụ việc của ông Nguyễn Văn Cự (Mai Châu) ngày 22/11/2023; tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì đối thoại giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Xuân Thành (thành phố Hòa Bình) ngày 05/12/2023. Phối hợp Thanh tra tỉnh về chuyên môn nghiệp vụ xử lý đơn thư. Ban Tiếp công dân tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, các cơ quan đại diện tiếp công dân đảm bảo an ninh trật tự tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh trong các ngày tiếp công dân định kỳ và nắm bắt tình hình khiếu kiện của công dân ngay tại cơ sở để báo cáo lãnh đạo có phương án xử lý kịp thời tránh để xảy ra “điểm nóng” trên địa bàn.

Công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư tháng 12/2023, Ban Tiếp công dân của tỉnh đã tiếp nhận 231 đơn thư, trong khiếu nại 24 đơn; tố cáo 38 đơn; kiến nghị, phản ánh 169 đơn; nội dung đơn liên quan đến lĩnh vực đất đai 174 đơn, lĩnh vực khác 57 đơn). Chuẩn bị các nội dung tiếp công dân định kỳ và ban hành Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong ngày tiếp công dân định kỳ. Theo dõi, tổng hợp các nội dung Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại ngày tiếp công dân định kỳ của tháng 11/2023. Hoàn thành cung cấp thông tin đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 của các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Phối hợp với Ban Tiếp công dân các huyện, thành phố cung cấp thông tin đánh giá xếp loại chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2023.

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2024, Ban Tiếp công dân tỉnh bám sát vào những nhiệm vụ cụ thể đã được quy định tại Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành; các văn bản của UBND tỉnh quy định về công tác tiếp công dân. Tiếp tục thực hiện tốt những nhiệm vụ như trực tiếp công dân thường xuyên và thực hiện tốt quy chế tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân theo quy định. Xử lý kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo đúng quy định của pháp luật. Đôn đốc các cấp, các ngành trong việc xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; các vụ việc do Ban Tiếp công dân tỉnh chuyển, các nhiệm vụ do Ban Tiếp công dân tỉnh thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Phối hợp với thanh tra tỉnh, sở, ngành có liên quan để tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xử lý dứt điểm những vụ việc thuộc thẩm quyền có tính chất phức tạp, kéo dài. Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch kiểm tra công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư của các huyện, thành phố./.