DetailController

Tin từ các đơn vị

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội 9 tháng đầu năm 2023

05/10/2023 16:30
Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND của Chủ tich UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình năm 2023; 9 tháng đầu năm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tập trung tham mưu cho UBND tỉnh bản hành, trình UBND tỉnh trình Tỉnh uỷ, HĐND ban hành các văn bản để chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình nhiệm vụ công tác về lao động người có công và xã hội.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Sở  Lao động - Thương binh và Xã hội đã kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch chỉ đạo điều hành nhiệm vụ công tác lao động người có công và xã hội, phân khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao. Năm 2023, Tổng số nhiệm vụ trọng tâm được giao là: 26 nhiệm vụ, (trong đó có 7 chỉ tiêu và 19 nhiệm vụ quản lý nhà nước). Số nhiệm vụ đã hoàn thành trước hạn là: 06 nhiệm vụ; Số nhiệm vụ đã hoàn thành đúng hạn là: 03 nhiệm vụ; Số nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn là: 07 chỉ tiêu và 10 nhiệm vụ được đánh kết quả vào ngày 31/12/2023. Đã thực hiện hoàn thành 101/108 nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trên hệ thống phần mềm Quản lý theo dõi nhiệm vụ của UBND tỉnh Hòa Bình.

Chỉ tiêu giải quyết việc làm đã cơ bản đạt cả năm (97%), trong đó xuất khẩu lao động đã vượt kế hoạch (bằng 368%). Tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp đã đạt 80% kế hoạch năm. Công tác chăm sóc người có công được thực hiện chu đáo; kịp tời hỗ trợ các đối tượng diện hộ nghèo; các đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Tăng cường công tác tư vấn giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động. Triển khai Tiểu dự án 3 - Dự án 4, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Thẩm định hồ sơ cấp mới, cấp lại, gia hạn và xác nhận cho người lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thẩm định hồ sơ các doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ huấn luyện và thẩm định hồ sơ, cấp giấy xác nhận việc sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Triển khai công tác điều tra lao động - tiền lương của các doanh nghiệp theo yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Giải quyết kịp thời chính sách trợ cấp thất nghiệp cho người lao động để sớm trở lại thị trường lao động.

3 tháng cuối năm 2023, Sở LĐ, TB&XH tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai các văn bản, chính sách hướng dẫn Luật giáo dục nghề nghiệp về tuyển sinh, tổ chức đào tạo nghề nghiệp; các chính sách về giáo dục nghề nghiệp. Tham mưu ban hành Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 4/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tập trung tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023. Giải quyết kịp thời chế độ chính sách đối với người có công và thân nhân; đảm bảo 100% người có công đến kỳ được điều dưỡng đầy đủ theo quy định. Tiếp tục rà soát hồ sơ người có công để xem xét giải quyết theo Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh đến hết ngày 31/12/2023.

Tổ chức thực hiện các dự án, hoạt động Giám sát, đánh giá Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023. Tập trung rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 làm căn cứ để xây dựng các dự án năm 2024. Thực hiện nhân rộng thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn toàn tỉnh Hòa Bình; Duy trì công tác quản lý nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội tạị Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em.  Tham mưu ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy”. Tổ chức thực hiện các hoạt động tập huấn, tuyên truyền về phòng chống tệ nạn xã hội; Điều tra, rà soát người nghiện ma túy, người sau cai nghiện; người mại dâm, phụ nữ bỏ nhà đi làm ăn xa không rõ lý do, địa chỉ; tụ điểm, ổ nhóm và các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm năm 2023. Duy trì công tác cai nghiện cho các các đối tượng tại các cơ sở cai nghiện ma tuý của Sở.

Tiếp tục rà soát cập nhật cơ sở dữ liệu về trẻ em, thu thập thông tin, thống kê về tình hình trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi và hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khác.

Tổ chức hội nghị hội thảo thúc đẩy lồng ghép giới trong các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương cho lãnh đạo và cán bộ làm công tác bình đẳng giới, VSTBCPN 10 huyện, thành phố và các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; tập huấn nâng cao năng lực cho người làm công tác bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cấp xã. Tổ chức hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.           Duy trì chế độ tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực lao động người có công và xã hội.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công vụ công chức, viên chức. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động quản lý, duy trì các phần mềm đang áp dụng trong hoạt động của Sở. Tập trung đẩy nhanh tiến độ dải ngân ngân sách năm 2023, các dự án đầu tư của Sở; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân nhà nước năm 2024./.