DetailController

Quốc phòng - An ninh

Kết quả Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023

04/12/2023 16:30
Năm 2023, tỉnh tổ chức hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới thành công tốt đẹp, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong công tác truyền thông lưu động chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới” qua các cuộc diễu hành đã nâng cao nhận thức người dân trong công tác phòng, ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Tổ chức các hình thức tuyên truyền thông qua Báo Hoà Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, băng rôn, khẩu hiệu, các buổi toạ đàm, chuyên đề về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động năm 2023. Một số sở, ban, ngành, đoàn thể và 10/10 huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023. Triển khai tổ chức hướng ứng bằng nhiều hình thức, nhiều lượt người đã được tiếp cận khi triển khai các hoạt động.
Tổ chức các lớp tập huấn truyền thông về bình đẳng giới, lồng ghép giới cho cán bộ cấp huyện, xã

Đối với cấp tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong việc chỉ đạo thực hiện công tác Bình đẳng giới và hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ; tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh như in tờ rơi tuyên truyền về bình đẳng giới xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới hơn 5.000 tờ rơi cấp cho các huyện, thành phố, băng rôn dọc, ngang treo tại các trụ đường chính, nơi đông dân cư và trụ sở cơ quan. Tổ chức 01 lớp tập huấn nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và phòng, ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho 80 cán bộ làm công tác bình đẳng giới và cán bộ phụ trách công tác pháp chế các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Tổ chức Diễu hành tuyên truyền, cổ động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2023 với sự tham gia của 50 đoàn viên thanh niên, phối hợp với Vụ Bình đẳng giới hỗ trợ tổ chức 02 lớp tập huấn về công tác Lồng ghép giới trong xây dựng chính sách pháp luật và kỹ năng trợ giúp cho người bị bạo lực trên cơ sở giới.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện hưởng ứng Thánh hành động vì bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, tuyên truyền các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác bình đẳng giới. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức về Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình nhằm tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái được sống trong một xã hội an toàn, lành mạnh, giảm thiểu tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em, giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em gái đặc biệt là các vụ diễn ra trong môi trường gia đình. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách và triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động như treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích... tổ chức các toạ đàm về nội dung liên quan đến chủ đề của tháng hàng động năm.

Đối với cấp huyện/thành phố, xã/phường/thị trấn, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố đã tham mưu cho UBND huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai hưởng ứng Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 tới các xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới tại cấp huyện/thành phố, xã/phường/thị trấn với tổng kinh phí thực hiện 361 triệu đồng. Tổ chức phát động và các hoạt động hưởng ứng, kiểm tra, giám sát: 34 cuộc với sự tham gia của 1.090 nam, 3.410 nữ. Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng: 384 hoạt động với sự tiếp cận của 56.805 nam, 62.783 nữ (01 buổi giao lưu văn nghệ tại huyện Lạc Sơn; 220 buổi tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh tại các xã, thị trấn, thôn, xóm của huyện Lạc Sơn và Lạc Thuỷ; đăng tải lên trang truyền thông mạng internet của huyện Tân Lạc, tuyên truyền bằng xe lưu động cổ động tháng hành động Bình đẳng giới...)./.