DetailController

Khoa học - Môi trường

Kết quả 05 năm thực hiện Kế hoạch ứng dụng Bộ chữ dân tộc Mường tại tỉnh Hòa Bình

25/04/2022 00:00
Triển khai Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 27/10/20216 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc triển khai ứng dụng Bộ chữ dân tộc Mường tại tỉnh Hoà Bình, thời gian qua, công tác triển khai ứng dụng bộ chữ dân tộc Mường đã đạt được những kết quả nhất định.

Ngay từ khi mới triển khai thực hiện, Bộ chữ dân tộc Mường đã được các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tuyên truyền sâu rộng dưới nhiều hình thức, qua đó đã đạt được một số kết quả nổi bật, cụ thể: Sở Thông tin và Truyền thông bám sát nội dung hướng dẫn của các cơ quan liên quan (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh...) ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan Báo chí của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tích cực cập nhật, đăng tải tin, bài, hình ảnh trên Báo in, Báo điện tử và mở các chuyên trang, chuyên mục, chương trình, tăng thời lượng, tần suất phát sóng để tuyên truyền tiếng Mường theo bộ chữ dân tộc Mường đã được phê chuẩn theo Quyết định số 2295/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND tỉnh Hòa Bình phê chuẩn Bộ chữ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình; Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện và thành phố thực hiện tuyên truyền sâu rộng dưới nhiều hình thức về Bộ chữ dân tộc Mường tại cơ sở. Xây dựng chuyên trang tuyên truyền tiếng Mường theo Bộ chữ dân tộc Mường đã được phê chuẩn tích hợp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình. Cổng thông tin điện tử tỉnh đã kịp thời cập nhật đăng tải các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để triển khai tuyên truyền tiếng Mường theo Bộ chữ dân tộc Mường đã được phê chuẩn, tích cực đăng tải các tin, bài, hình ảnh để tuyên truyền tiếng Mường theo bộ chữ dân tộc Mường đã được phê chuẩn. Đến nay, Cổng thông tin điện tử tỉnh đã cập nhật đăng tải hơn 175 tin, bài, hình ảnh và các văn bản liên quan đến các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tại các đơn vị liên quan đến việc tuyên truyền tiếng Mường theo bộ chữ dân tộc Mường đã thu hút đông đảo sự quan tâm, chia sẻ của người truy cập.

          Báo Hòa Bình đã đưa tin, viết bài tuyên truyền về Bộ chữ dân tộc Mường vào đời sống, tổ chức biên dịch, sản xuất và đăng tải hơn 1.500 tin, bài bằng tiếng Mường (05 tin, bài/ngày) gồm các nội dung về Chính trị, Kinh tế - xã hội, Văn hóa - Du lịch, Giáo dục, Quốc phòng - An ninh và Thể thao; thực hiện sản xuất gần 50 clip (04 Clip - Chương trình Truyền  hình Internet tiếng Mường/01 tháng, để thông tin, tuyên truyền bằng tiếng và Bộ chữ dân tộc Mường trên địa bàn tỉnh. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình đã thực hiện được trên 85 tin, 30 bài, 33 phóng sự, 18 cuộc phỏng vấn nội dung về xây dựng bộ gõ, biên soạn tài liệu dạy và học chữ Mường, xây dựng bộ chữ dân tộc Mường để bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, công bố và triển khai kế hoạch ứng dụng Bộ chữ dân tộc Mường, hoạt động thử nghiệm dạy học bộ chữ dân tộc Mường. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai công tác tuyên truyền thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 27/10/20216 của Ủy ban nhân dân tỉnh trên Bản tin sinh hoạt Chi bộ hàng tháng (số lượng phát hành 5.000 cuốn/tháng) đến 100% các Chi bộ trong tỉnh; tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy, đến nay đã có gần 11 triệu lượt người truy cập; cung cấp và định hướng thông  tin tuyên truyền thông qua đội ngũ Báo cáo viên các cấp của Đảng bộ tỉnh (1.491 đồng chí) tại các Hội nghị báo cáo viên, Hội nghị giao ban công tác báo chí, giao ban Khối Tư tưởng - Văn hóa, Khoa giáo định kỳ để tuyên truyền trong nhân dân). Cùng với đó các Ban, Sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố đã tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn về bộ chữ dân tộc Mường và chủ trương của tỉnh về dạy tiếng dân tộc Mường thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt ở các cấp, ngành đồng thời tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, truyền hình của các huyện, thành phố.

          Bộ gõ chữ Mường được xây dựng phù hợp với đặc điểm của bộ chữ dân tộc Mường đã được phê chuẩn; đã hoàn thành việc biên soạn sách học tiếng Mường và bàn giao đến các Ban, Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để ứng dụng; biên soạn từ điển song ngữ đối chiếu Việt - Mường, Mường - Việt và bàn giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; sở Giáo dục và Đào tạo; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Hòa Bình; Ban Dân tộc tỉnh; Trường Chính trị tỉnh để ứng dụng. Đồng thời, tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và các cán bộ, công chức, viên chức cốt cán, tạo tiền đề mở rộng việc dạy tiếng dân tộc Mường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, góp phần sử dụng chính thức Bộ chữ dân tộc Mường trong các hoạt động văn hóa, tuyên truyền, giáo dục./.