DetailController

Chính trị

Kết luận Hội thảo chuyên đề “Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh năm 2024 và các năm tiếp theo”

17/06/2024 15:54
Ngày 12/6, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Thông báo số 208-TB/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh kết luận Hội thảo chuyên đề “Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh năm 2024 và các năm tiếp theo”.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2024, ngày 30/5/2024 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội thảo chuyên đề “Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh năm 2024 và các năm tiếp theo”. Tham dự Hội thảo có đại diện Lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; Lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy và Lãnh đạo các đoàn thể Khối; đại diện Lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh và các đồng chí là bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ Khối.

Trên cơ sở Báo cáo đề dẫn, có 8 ý kiến/26 tham luận đã được trình bày tại Hội thảo làm rõ thêm về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phát triển đảng viên từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các biện pháp, giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên năm 2024 và những năm tiếp theo.

Hội thảo đã nghe ý kiến phát biểu của đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy cung cấp một số thông tin về tình hình phát triển đảng viên của cả nước, của tỉnh thời gian qua và một số vấn đề cần quan tâm thời gian tới.

Trên cơ sở kết quả Hội thảo, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thống nhất kết luận như sau:

Kết quả đạt được: Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng ủy Khối và các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ đã luôn thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, cụ thể hóa triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận… của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối về công tác phát triển đảng viên. Gắn đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên với thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 18/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên ở các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; Nghị quyết chuyên đề về “Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo”; Kế hoạch phát triển đảng viên hằng năm… Đưa chỉ tiêu phát triển đảng viên là một trong những chỉ tiêu của Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm hằng năm của Đảng ủy Khối và của các chi, đảng bộ cơ sở để lãnh đạo thực hiện; lãnh đạo, chỉ đạo quan tâm công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên; thường xuyên thực hiện việc rà soát nguồn phát triển đảng và lựa chọn, giới thiệu quần chúng ưu tú; cử quần chúng ưu tú đi học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Từ năm 2020 đến tháng 5/2024 đã kết nạp được 634 đảng viên, trong đó: Nữ 355 đồng chí = 56%; người dân tộc thiểu số 177 đồng chí = 28%; đoàn viên thanh niên 356 đồng chí = 56,1%; đoàn viên công đoàn hết tuổi sinh hoạt đoàn thanh niên 278 đồng chí = 43,8%; sinh viên cao đẳng 06 đồng chí = 0,9%.

Việc thực hiện quy trình, trình tự, thủ tục kết nạp Đảng thực hiện theo đúng quy định. Chất lượng đảng viên kết nạp ngày càng được coi trọng; đã kết hợp chặt chẽ giữa công tác phát triển đảng với rèn luyện đội ngũ đảng viên. Đội ngũ đảng viên sau khi được kết nạp hầu hết đã phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh còn bộc lộ một số hạn chế và khó khăn, vướng mắc: Số lượng đảng viên kết nạp từ năm 2021 đến năm 2023 mặc dù vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra nhưng không đạt chỉ tiêu theo Kế hoạch được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao hằng năm; số lượng đảng viên được kết nạp Đảng là sinh viên và công nhân trực tiếp ở các doanh nghiệp nhà nước còn thấp. Một số cấp ủy, nhất là người đứng đầu chưa quan tâm đúng mức và thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc công tác phát triển đảng viên; còn lúng túng trong thực hiện quy trình bồi dưỡng, kết nạp Đảng, nhất là trong việc hướng dẫn quần chúng kê khai lý lịch và tiến hành thẩm tra, xác minh, đối khớp hồ sơ; trách nhiệm của cấp ủy, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và của đảng viên được phân công theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú chưa cao, nhất là trong phân công nhiệm vụ và đánh giá quá trình rèn luyện, phấn đấu; tổ chức công đoàn cơ sở ở cơ quan nơi không có tổ chức đoàn thanh niên chưa thể hiện tốt vai trò là một tổ chức giới thiệu đoàn viên công đoàn với tổ chức đảng để xem xét, kết nạp Đảng. Trong sinh hoạt chi bộ, nội dung về công tác phát triển đảng viên chưa được quan tâm đầy đủ, cụ thể.

Giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh năm 2024 và các năm tiếp theo: Hội thảo đồng tình cao xác định công tác phát triển đảng viên là một trong những nội dung hết sức quan trọng của lĩnh vực Tổ chức xây dựng Đảng, nhằm nhằm không ngừng bổ sung số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên, tạo sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Phải được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu; đồng thời phải được coi là công việc thường xuyên của công tác xây dựng Đảng từ việc lãnh đạo, chỉ đạo đến tổ chức thực hiện; khắc phục những hạn chế thời gian qua. Đồng thời xác định một số giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh năm 2024 và các năm tiếp theo, đó là:

Đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc. Đảng ủy Khối và các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” gắn với thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”; Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 18/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên ở các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 09/02/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kết nạp đảng trong học sinh, sinh viên; Nghị quyết số 08-NQ/ĐUK ngày 11/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo”. Đề cao trách nhiệm của bí thư cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, nhất là từ chi bộ và trách nhiệm của cấp ủy viên được phân công phụ trách lĩnh vực phát triển Đảng đối với công tác phát triển đảng viên.

Xác định phát triển đảng viên là một trong những chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phải được coi trọng và có quyết tâm lãnh đạo và thực hiện đạt kết quả: Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đưa chỉ tiêu phát triển đảng viên vào chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ và hằng năm để lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Việc đăng ký chỉ tiêu phát triển đảng viên ở các chi, đảng bộ cơ sở cần bảo đảm sát thực, có tính khả thi cao; các đảng ủy cơ sở phải giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cho các chi bộ trực thuộc nhằm phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đã đăng ký với Đảng ủy Khối hằng năm; bảo đảm yêu cầu công tác phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng. Nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là trách nhiệm người đứng đầu đối với công tác phát triển đảng viên. Đưa nội dung kiểm điểm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên trở thành nội dung thường xuyên trong các kỳ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ để lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện. Hướng dẫn quần chúng ưu tú kê khai lý lịch xin vào Đảng; thẩm tra, xác minh, đối khớp hồ sơ, lý lịch kết nạp Đảng và thực hiện quy trình công tác phát triển đảng viên bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát hiện và bồi dưỡng quần chúng ưu tú kết nạp Đảng: Các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là chi bộ cần đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. Có chính sách quan tâm, động viên, khuyến khích, bồi dưỡng giáo dục tinh thần yêu nước và truyền thống vẻ vang của Đảng, giúp cho quần chúng có nhận thức đúng đắn về Đảng Cộng sản Việt Nam, có nguyện vọng tha thiết và động cơ phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Kịp thời phát hiện quần chúng ưu tú; bồi dưỡng, rèn luyện, tạo điều kiện cho quần chúng phấn đấu trong công tác, học tập. Cấp ủy trong các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp cần quan tâm hơn nữa đến việc bồi dưỡng, phát triển Đảng trong đội ngũ học sinh, sinh viên, viên chức và công nhân đang trực tiếp làm việc và lao động sản xuất. Chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đưa nội dung tham gia xây dựng Đảng, trong đó có việc giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng vào chương trình công tác và định kỳ kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện. Chỉ đạo tổ chức Đoàn Thanh niên tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên; tạo môi trường công tác, học tập, rèn luyện cho quần chúng phấn đấu. Lãnh đạo công tác tuyên truyền và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giúp cho quần chúng ưu tú xác định đúng đắn động cơ phấn đầu vào Đảng. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng nhân tố tích cực, nhất là trong đoàn viên thanh niên, công nhân, người lao động để cử đi học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tạo nguồn phát triển đảng viên. Thực hiện tốt trách nhiệm trong việc xem xét, giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng. Đề nghị Công đoàn Viên chức tỉnh thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo công đoàn cơ sở ở các cơ quan, đơn vị trong Khối đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; quan tâm đến việc bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho tổ chức Đảng để xem xét, kết nạp theo khoản 1, Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; chú trọng quan tâm đoàn viên công đoàn là công nhân lao động có nhiều thành tích trong công tác.

Tập trung khắc phục những hạn chế về công tác phát triển đảng viên thời gian qua: Tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo của bí thư cấp ủy và tham mưu của cấp ủy viên phụ trách lĩnh vực phát triển Đảng. Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phát triển Đảng cần bám sát quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, nhất là Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên; coi đây là “cẩm nang” nghiệp vụ thực hiện công tác phát triển Đảng. Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, trong đó có nội dung về công tác phát triển đảng viên; thực hiện kiểm tra, giám sát công tác phát triển đảng viên ở các chi, đảng bộ cơ sở và hướng dẫn các nội dung liên quan đến công tác phát triển đảng viên theo thẩm quyền. Ban Tổ chức Đảng ủy thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp kết quả phát triển đảng viên; thực hiện thẩm định hồ sơ kết nạp Đảng bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định./.