DetailController

Khoa học - Môi trường

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bổ sung quy hoạch 04 mỏ đất làm vật liệu san lấp có diện tích 43,94 ha vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2019, tầm nhìn đến năm 2024

30/08/2023 16:30
Ngày 29/8/2023, Văn phòng Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo số 1734-TB/VPTU kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bổ sung quy hoạch 04 mỏ đất làm vật liệu san lấp có diện tích 43,94 ha vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2014-2019, tầm nhìn đến năm 2024.

Theo đó, sau khi xem xét Tờ trình số 585-TTr/BCSĐ, ngày 25/8/2023 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin ý kiến bổ sung quy hoạch 04 mỏ đất làm vật liệu san lấp có diện tích 43,94ha vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2014-2019, tầm nhìn đến năm 2024; Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất kết luận như sau:

Đồng ý chủ trương bổ sung quy hoạch 04 mỏ đất làm vật liệu san lấp có diện tích 43,94 ha vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2014-2019, tầm nhìn đến năm 2024 theo đề xuất của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 585-TTr/BCSĐ, ngày 25/8/2023.

Giao Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức, thực hiện theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước./.