DetailController

Tin hoạt động

Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

10/05/2024 15:24
Ngày 08/5, Tỉnh ủy Hòa Bình đã ban hành Kết luận số 1017-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tại phiên họp ngày 24/4/2024, sau khi nghe báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận, thống nhất kết luận như sau:

Sau 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, tăng cường vai trò công tác nêu gương của cán bộ, đảng viên. Người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức thực hiện các Quy định của Đảng về công tác nêu gương gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận 21- KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Qua thực hiện Quy định, nhiều cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý đã nâng cao nhận thức, thực hiện tốt hơn trách nhiệm nêu gương, gương mẫu trong công tác và quan hệ xã hội; công tác xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống được chú trọng; việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đổi mới công tác cán bộ; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; tăng cường kiểm soát quyền lực, ngăn chặn tình trạng lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thực hiện nhiệm vụ được giao; thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân... đã góp phần đẩy mạnh công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tuy nhiên, việc thực hiện trách nhiệm nêu gương trong cán bộ, đảng viên, còn tồn tại những hạn chế: Việc thực hiện các quy định nêu gương chưa đi vào chiều sâu, chưa tạo được sức lan tỏa sâu, rộng trong cán bộ, đảng viên. Một số cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của trách nhiệm nêu gương; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt thiếu kiên quyết, chưa đồng bộ. Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện ở một số nơi còn hình thức, chưa cụ thể, chưa phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Một số địa phương, người đứng đầu chưa nghiêm túc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chưa thật sự quyết tâm giải quyết những vấn đề mới, khó, phức tạp, nhạy cảm, vấn đề bức xúc của Nhân dân; tình trạng khiếu kiện, tập trung đông người, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân còn kéo dài. Vẫn còn tình trạng vi phạm quy chế làm việc của cấp ủy; thực hành dân chủ, tự phê bình và phê bình còn mang nặng tính hình thức, chưa thực sự phát huy hết vai trò, trách nhiệm nêu gương.

Tinh thần, trách nhiệm của nhiều cán bộ, đảng viên trong tự phê bình và phê bình chưa cao, chưa mạnh dạn, chưa thẳng thắn, không dám nhận khuyết điểm, sai phạm của mình. Trong đấu tranh còn có biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm, ngại góp ý với đồng chí, đồng nghiệp, nhất là khi phê bình người đứng đầu. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định nêu gương của một số cấp ủy, tổ chức đảng nhất là cấp cơ sở chưa thường xuyên, nghiêm túc. Nhiều vi phạm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, chủ yếu do cấp trên kiểm tra, giám sát phát hiện hoặc do đơn, thư tố cáo, phản ánh, kiến nghị, góp ý của đảng viên, Nhân dân và báo chí. Việc xử lý vi phạm ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa nghiêm, tính răn đe chưa cao.

Để việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các quy định về trách nhiệm nêu gương; xác định công tác nêu gương phải thật sự trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hiệu quả. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ, đảng viên tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau: Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các Quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ đảng viên về ý nghĩa, vai trò của việc thực hiện quy định nêu gương. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải nghiêm túc thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; là trung tâm đoàn kết trong nội bộ; lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các hoạt động của cơ quan, đơn vị phải đảm bảo công tâm, công khai, minh bạch, khách quan.

Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt thế hiện: Cán bộ chức vụ càng cao, càng phải gương mẫu; cấp trên và người đứng đầu phải thực sự làm gương cho cấp dưới và Nhân dân trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống. Việc nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp phải thể hiện toàn diện trên các mặt về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong; tự phê bình và phê bình; quan hệ với Nhân dân; trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ; phải thực sự gương mẫu; tu dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh; chủ động, tích cực, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao; phải có phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, tận tâm, trung thực, làm việc có nguyên tắc, kỷ cương; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc.

Thực hiện tốt việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, đảm bảo nguyên tắc tự phê bình và phê bình với tinh thần thẳng thắn, xây dựng, không “xuê xoa, dĩ hòa vi quý”; đã nói là làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nêu gương không có nghĩa là chỉ hoàn thành tốt công việc của mình, mà còn ở khả năng đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý, thực thi công vụ; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp phải coi trọng việc giải quyết các vấn đề mà Nhân dân phản ánh, đặt mình dưới sự giám sát của Đảng và Nhân dân. Nắm bắt kịp thời các vấn đề mới nổi lên, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện không để khiếu nại, khiếu kiện kéo dài. Xác định, Nhân dân phản ánh là thể hiện còn niềm tin vào Đảng, Nhà nước, vào cấp ủy, chính quyền địa phương nên cần phải được giải quyết ngay, thấu tình, đạt lý, đúng quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ và thực hiện trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; có các hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời những cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, tạo sức lan tỏa sâu rộng, mà trước hết là trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; nhưng cũng đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, đảng viên thiếu ý thức tổ chức kỷ luật, thiếu gương mẫu, thậm chí vi phạm khuyết điểm; kiên quyết thay thế, chuyển công tác khác những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng; đồng thời rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/1/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với công tác giác giám sát nguời đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên trong thực hiện trách nhiệm nêu gương. Nguời đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải thực hiện nghiêm quy định tiếp dân của Đảng, Nhà nước; kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề Nhân dân phản ánh, bức xúc liên quan đến cán bộ, đảng viên. Tạo điều kiện để Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp thực hiện có hiệu quả Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên./.