DetailController

Tin từ các đơn vị

Kế hoạch thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2024

12/12/2023 16:13
Nhằm mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp đối với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh và tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, đảng viên ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng, của địa phương, đơn vị trong tình hình mới. Ngày 11/12/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 89-KH/BTGTU về việc thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2024.

Nội dung gồm: Công tác nghiên cứu lý luận; thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng cập nhật kiến thức tại trung tâm chính trị cấp huyện và tương đương; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị; tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trung tâm chính trị cấp huyện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về nội dung đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trung tâm chính trị cấp huyện; giao ban, tập huấn công tác lý luận chính trị

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các Huyện uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc  tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận số 798 - KL/TU, ngày 12/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Quyết định số 567- QĐ/TU ngày 30/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy định chế độ học tập của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh Hòa Bình. Quan tâm lãnh đạo về nội dung, chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, các quy định về chế độ, chính sách cho cán bộ, giảng viên, học viên; kinh phí hoạt động, đầu tư, quản lý cơ sở vật chất của Trung tâm Chính cấp huyện theo Quy định số 208-QĐi/TW ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư và Thông tư 36/2018/TTBTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức”, Nghị quyết số 116/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh “về việc Quy định mức chi cụ thể cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Hòa Bình”, Nghị quyết số 313/2023/NQ-HĐND, ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 116/2018/NQ-HĐND... Chủ động chỉ đạo các cơ quan chức năng lập dự toán đầu tư xây dựng trung tâm chính trị chuẩn đưa vào kế hoach đầu tư trung hạn giai đoạn 2020-2025 của địa phương, đơn vị. Chỉ đạo thống nhất đưa nội dung bồi dưỡng chính trị hè năm 2024 cho đội ngũ giáo viên vào dự toán kinh phí chương trình đào tạo, bồi dưỡng của trung tâm chính trị ngay từ đầu năm 2024. 

Trung tâm chính trị cấp huyện phối hợp với ban tuyên giáo và các cơ quan chức năng chủ động tham mưu giúp ban thường vụ các huyện uỷ, thành uỷ, UBND huyện, thành phố lập kế hoạch đầu tư xây dựng trung tâm chính trị chuẩn đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn đến năm 2025. Trung tâm chính trị cấp huyện chủ trì phối hợp với ban tuyên giáo, ban tổ chức, các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp, các cấp uỷ cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng năm 2024; thống nhất dự kiến về số lượng lớp học, học viên, kinh phí, thời gian mở lớp, các biện pháp tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng lớp học. Tham mưu đưa nội dung bồi dưỡng chính trị hè năm 2024 vào dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của trung tâm chính trị năm 2024. Kế hoạch mở lớp năm 2024 của các trung tâm chính trị cấp huyện phải được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định nội dung trước khi trình cấp uỷ phê duyệt. Duy trì, tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, học tập lý luận chính trị như: sinh hoạt chuyên môn định kỳ, Hội thảo, toạ đàm, dự giờ, thao giảng, nghiên cứu thực tế, phát phiếu đánh giá chất lượng giờ dạy, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên,… Nâng cao chất lượng công tác giáo vụ. Đổi mới nội dung, hình thức thi, kiểm tra trong một số loại hình đào tạo, bồi dưỡng. Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất,... đáp ứng các tiêu chí trung tâm chính trị theo các tiêu chí trong Kế hoạch số 157-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 29/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị trong tình hình mới”. Chủ trì, phối hợp với ban tuyên giáo, ban tổ chức tham mưu giúp cấp uỷ thành lập, quản lý đội ngũ giảng viên kiêm chức đảm bảo số lượng và chất lượng, hoạt động nề nếp, hiệu quả,…

Đối với các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Trường Chính trị tỉnh: Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh uỷ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo trong việc phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; xây dựng, hoàn thiện các chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên thuộc ngành trong hệ thống chính trị ở cơ sở (không thuộc đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh và chưa có tài liệu bồi dưỡng do Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ban hành).

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh xây dựng các chuyên đề báo cáo bổ sung thuộc lĩnh vực phụ trách (ngoài 6 chuyên đề đã quy định) phục vụ cho các lớp bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ đoàn thể tại trung tâm chính trị cấp huyện. Các chuyên đề báo cáo bổ sung gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (qua phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng) thẩm định.  

Đề nghị Trường Chính trị tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, các Huyện uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc trong việc thống nhất tiêu chí xét cử học viên tham dự chương trình Trung cấp lý luận chính trị theo đúng Quyết định 567-QĐ/TU ngày 30/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quy định về chế độ học tập của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh Hoà Bình; Quy định số 57-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Ban Bí thư trung ương Đảng về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị, thống nhất về đối tượng đào tạo, bồi dưỡng theo đúng Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 và Quy định 208-QĐi/TW ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư.

Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè năm 2024 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên ở các cơ sở giáo dục, dạy nghề của ngành; đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với ban tuyên giáo, trung tâm chính trị cấp huyện tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền huyện, thành phố xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè năm 2024 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên theo phân cấp.

Báo Hoà Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lý luận chính trị trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hoà Bình,... Trường Chính trị tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan quản lý các trường cao đẳng chuyên nghiệp và dạy nghề) định kỳ 6 tháng, năm gửi báo cáo công tác giáo dục lý luận chính trị về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Ban Tuyên giáo Trung ương./.