DetailController

Quốc phòng - An ninh

Kế hoạch thanh tra của tỉnh Hoà Bình năm 2024

21/12/2023 16:00
Ngày 19/12, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2967/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch Thanh tra của tỉnh Hoà Bình năm 2023.

Theo đó, Phê duyệt nội dung Kế hoạch thanh tra của tỉnh Hòa Bình năm 2024 (Kèm theo Phụ lục số 01, 02, 03 Danh mục các cuộc thanh tra). Gồm có: Các cuộc thanh tra năm 2024 của Thanh tra tỉnh; các cuộc thanh tra năm 2024 của Thanh tra sở, ban, ngành; các cuộc thanh tra năm 2024 của Thanh tra huyện, thành phố.

Trong đó danh mục các cuộc thanh tra của Thanh tra tỉnh gồm có: Thanh tra việc quản lý đầu tư xây dựng các dự án, công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện, tỉnh, trung ương và các nguồn vốn khác do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng;các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện Kim Bôi làm chủ đầu tư giai đoạn năm 2023. Thanh tra việc quản lý sử dụng kinh phí thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I, từ năm 2021- 2025, thời kỳ thanh tra giai đoạn năm 2021-2023 do các phòng, ban và UBND các xã thuộc UBND huyện Kim Bôi làm chủ đầu tư; Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện Lạc Sơn; Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022-2023. Thanh tra việc quản lý sử dụng kinh phí thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I, từ năm 2021- 2025, thời kỳ thanh tra giai đoạn năm 2021-2023 do các phòng, ban và UBND các xã thuộc UBND huyện Lạc Sơn làm chủ đầu tư; Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc; Thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022-2023; Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị trực thuộc; thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022-2023; Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện Đà Bắc; Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Đà Bắc trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022- 2023. Thanh tra việc quản lý sử dụng kinh phí thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I, từ năm 2021- 2025, thời kỳ thanh tra giai đoạn năm 2021-2023 do các phòng, ban và UBND các xã thuộc UBND huyện Đà Bắc làm chủ đầu tư; Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương và các đơn vị trực thuộc; Thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Công Thương trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022-2023; Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc; Thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022- 2023; Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện Mai Châu; Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Mai Châu trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022-2023; Thanh tra việc quản lý đầu tư xây dựng các dự án, công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện, tỉnh, trung ương và các nguồn vốn khác do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, các phòng, ban thuộc UBND huyện Lương Sơn làm chủ đầu tư năm 2023. Thanh tra việc quản lý sử dụng kinh phí thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I, từ năm 2021- 2025, thời kỳ thanh tra giai đoạn năm 2021-2023 do các phòng, ban và UBND các xã thuộc UBND huyện Lương Sơn làm chủ đầu tư; Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND thành phố Hòa Bình; Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022-2023; Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện Cao Phong; Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Cao Phong trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022- 2023; Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện Tân Lạc; Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022-2023; Thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước hỗ trợ trồng rừng trên địa bàn tỉnh. Thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ dự án trồng rừng phòng hộ kết hợp kinh tế tạo vùng nguyên liệu tập trung tại xóm Táu Nà và xóm Cun, xã Cun Pheo, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình do Công ty Trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Mai Bình thực hiện; Thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hoà Bình trong giai đoạn 2022-2023; Thanh tra việc quản lý sử dụng đối với đất có nguồn gốc từ nông lâm trường  quốc doanh (theo Văn bản số 10126/VPUBND-KTN ngày 16/11/2023 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông lâm trường quốc doanh); Thực hiện xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và định hướng chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ; Kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra của thanh tra tỉnh giai đoạn 2020-2023 trên địa bàn toàn tỉnh…

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.