DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Huyện Lạc Thủy có 39 trang trại đạt tiêu chuẩn mới

10/10/2012 00:00
Hiện nay trên toàn huyện Lạc Thủy có 39 trang trại đạt tiêu chuẩn (theo tiêu chí mới tại Thông tư số 27/2011/TT-BNN&PTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Trong đó có 22 trang trại kinh tế tổng hợp chiếm 56,4%, 07 trang trại trồng trọt chiếm 18%, còn lại là các trang trại lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Thu nhập bình quân của các trang trại đạt trên 350 triệu đồng/năm./.