DetailController

Tin từ các đơn vị

Huyện Lạc Sơn tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

30/05/2024 15:56
Thời gian qua, với sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng sự đồng lòng của người dân trong triển khai, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đã tạo đổi thay về diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện Lạc Sơn. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện. UBND huyện, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) huyện, Văn Phòng Điều phối nông thôn mới huyện thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đảm bảo công tác chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời và có hiệu quả.
Huyện Lạc Sơn chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho thu nhập cao

Đến nay, huyện Lạc Sơn có 11 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới (gồm: Nhân Nghĩa, Xuất Hóa, Tân Mỹ, Ân Nghĩa, Hương Nhượng, Yên Nghiệp, Thượng Cốc, Yên Phú, Tân Lập, Vũ Bình, Văn Nghĩa). Xã đạt từ 10-13 tiêu chí có 12 xã là: Ngọc Sơn, Định Cư, Chí Đạo, Tuân Đạo, Mỹ Thành, Miền Đồi, Ngọc Lâu, Quý Hòa, Tự Do, Bình Hẻm. Bình quân tiêu chí nông thôn mới của huyện đạt từ 15,22 tiêu chí/xã. Năm 2025 huyện dự kiến phấn đấu 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Xã Văn Sơn đã đạt được 12/19 tiêu chí, còn 7 tiêu chí chưa đạt gồm 2. Giao thông; 5. Trường học; 6. Cơ sở vật chất văn hóa; 10. thu nhập; 11. Tỷ lệ hộ nghèo; 13. Tổ chức sản xuất; 15. Y tế. Xã Định Cư đạt được 13/19 tiêu chí, còn 6 tiêu chí chưa đạt gồm 2. Giao thông; 5. Trường học; 6. Cơ sở vật chất văn hóa; 10. Thu nhập; 11. Hộ nghèo; 15. Y tế.

Kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xã đạt từ 10-14 tiêu chí có 04 xã (Nhân Nghĩa, Tân Lập, Yên Phú, Tân Mỹ). Xã đạt dưới 10 tiêu chí có 06 xã (Vũ Bình, Xuất Hóa, Thượng Cốc, Yên Nghiệp, Hương Nhượng, Ân Nghĩa). Số tiêu chí bình quân đạt 9,6 tiêu chí/xã. Xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao xã Tân Mỹ đã đạt được 14/19 tiêu chí, còn có 05 tiêu chí nông thôn mới nâng cao chưa đạt gồm 5. Giáo dục; 6. Văn hóa; 11. Nghèo đa chiều; 13. Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; 14. về Y tế. Đối với khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, UBND huyện chỉ đạo UBND các xã tiến hành đánh giá, khảo sát và lựa chọn các khu dân cư, các vườn hộ thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu của bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu.

Thực hiện Chương trình OCOP, năm 2024 hướng dẫn các xã rà soát, tổng hợp, đăng ký các sản phẩm tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Tổ chức khảo sát các sản phẩm đủ điều kiện tham gia thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP.  Đến nay, huyện Lạc Sơn đã được công nhận 15 sản phẩm OCOP, trong đó có 01 sản phẩm đạt 4 sao và 14 sản phẩm đạt 3 sao.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, huyện Lạc Sơn có một số tiêu chí còn gặp khó khăn, khó thực hiện là tiêu chí Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Thu nhập, Nghèo đa chiều, Tổ chức sản xuất và Phát triển kinh tế nông thôn, Y tế. Khó khăn vướng mắc trong thực hiện nguồn ngân sách đầu tư, ngân sách đối ứng của tỉnh, huyện chưa kịp thời. Nguồn huy động thực hiện Chương trình nông thôn mới lớn nên các địa phương gặp nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện.

Thời gian tới, để tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Lạc Sơn đề nghị tỉnh xem xét bổ sung nguồn kinh phí Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới cao, nông thôn mới kiểu mẫu nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Xem xét bổ sung nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới để hỗ trợ cho các xã hoàn thành tiêu chí về cơ sở hạ tầng theo quy định và hỗ trợ các nguồn vốn sự nghiệp xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi để người dân phát triển kinh tế nâng cao thu nhập. Các sở, ngành hỗ trợ, hướng dẫn, hỗ trợ các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 để các xã hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí./.