DetailController

Tiềm năng phát triển

Huy động các nguồn lực, tạo tiền đề thành lập Thị xã Lương Sơn vào năm 2025

22/05/2012 00:00
Đó vừa là quan điểm, vừa là mục tiêu tổng quát của Tỉnh uỷ Hoà Bình đặt ra đến năm 2020 đối với huyện Lương Sơn, nhằm thu hút mạnh mẽ các nguồn lực trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn huyện, mở mang các ngành nghề sản xuất, kinh doanh đa dạng, tạo thêm sức mạnh mới cho kinh tế của tỉnh nói chung, của huyện Lương Sơn nói riêng.

 

Năm trong không gian phát triển vùng Thủ đô Hà Nội với định hướng phát triển là vùng đối trọng phía Tây, Huyện Lương Sơn là địa bàn quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Hiện tổng diện tích của Lương Sơn 369,85km2, dân số trên 92.860 người. Tỷ lệ dân số đô thị chiếm 14,5%, dân số đến tuổi lao động chiếm 58%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2005-2010 đạt 17,3%. Đến năm 2011, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 26%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, nông-lâm nghiệp 20,2%; công nghiệp – xây dựng 50,1%; thương mại-dịch vụ 29,7%. Tổng sản lượng lương thực đạt 38.309 tấn; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 103,2 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 24,6 triệu đồng. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,23%; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể nhân dân ngày càng được tăng cường.
 
          Để Lương Sơn phát triển nhanh, bền vững tương xứng với tiềm năng trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch, quản lý sử dụng hợp lý tài nguyên, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường sinh thái, qua đó, huy động mọi nguồn lực từ các thành phần kinh tế. Lương Sơn cần tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng phù hợp với yêu cầu phát triển của một đô thị văn minh, hiện đại theo chiến lược phát triển đô thị Quốc gia, đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa phát triển đô thị với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá bản sắc dân tộc, bảo đảm quốc phòng an ninh; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với yêu cầu phát triển và nguồn lực tài chính, xây dựng vùng Trung tâm Huyện Lương Sơn trở thành đô thị loại IV vào năm 2020, tạo tiền đề để sớm trở thành thị xã Lương Sơn vào năm 2025.