DetailController

Khoa học - Môi trường

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2022

09/05/2022 00:00
Ngày 04/5/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công văn số 1114/SNN-NS về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2022. Theo đó, chủ đề Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2022 có chủ đề “Quản lý, vận hành, khai thác bền vững công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn”.
Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi cho học sinh về sử dụng nước sạch, vệ sinh cá nhân, nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2022 được triển khai nhằm mục đích nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia, cam kết của gia đình, cộng đồng, ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương về tầm quan trọng của việc quản lý khai thác, vận hành công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn an toàn, bền vững để bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Mặt khác, kêu gọi người dân cùng hành động để người dân có đủ và dùng nước sạch một cách hiệu quả, đảm bảo vệ sinh và thực hành tốt vệ sinh cá nhân, phòng chống dịch bệnh.

Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng từ ngày 29/4/2021 đến ngày 06/5/2022, có thể kéo dài đến ngày Môi trường Thế giới 5/6/2022 và lồng nghép với các sự kiện và các ngày lễ lớn khác như Ngày Môi trường thế giới, hoặc các ngày lễ hội của địa phương.

Nội dung triển khai các hoạt động hưởng ứng gồm có: Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, phát thanh, truyền hình...), treo biểu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ở địa phương. Tổ chức các chiến dịch truyền thông theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh. Đối với các trường học, có thể lồng ghép hoạt động giáo dục, tuyên truyền về các nội dung trên vào các bài giảng của giáo viên trong các tiết học theo các hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Tổ chức các đợt đánh giá, kiểm tra hoạt động của các công trình cấp nước; đẩy mạnh đầu tư, xây dựng, kiểm tra nhà vệ sinh công cộng; vận động người dân xây dựng công trình cấp nước và vệ sinh hộ gia đình an toàn.

Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố bố trí ngân sách, hướng dẫn các cơ quan truyền thông, báo chí, đài phát thanh, truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh – Truyền hình địa phương tuyên truyền phổ biến chủ đề và thông điệp của Tuần lễ và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện./.