DetailController

Sức khỏe - Đời sống

Hòa Bình: Đổi thay từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025

21/12/2023 16:30
Kết quả sau hơn 2 năm tỉnh tổ chức, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719), nhiều địa phương trong tỉnh Hòa Bình đã có nhiều thay đổi nhờ nguồn vốn của chương trình.
Từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719, hộ nghèo ở xã Thống Nhất (Lạc Thủy) được hỗ trợ bò giống.

Trong thời gian triển khai, nhiều nội dung, dự án nhằm giải quyết các vấn đề cấp thiết nhất tại vùng đồng bào đã phát huy hiệu quả, góp phần xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trong vùng đồng bào DTTS và miền núi. Điển hình là xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc, xã có 13 xóm, trong đó 4 xóm đặc biệt khó khăn (ĐBKK). Nhờ có nguồn vốn của Chương trình MTQG 1719, UBND xã đã tiến hành họp bàn, phân bổ nguồn vốn. Cụ thể, năm 2022, Ngọc Mỹ được xây dựng mới 2 nhà văn hóa xóm Cóc 1, Cóc 2 và sửa chữa nhà văn hóa xóm Phung 2, Quạng 2 từ nguồn vốn của chương trình. Đến nay, các công trình đã hoàn thành bàn giao và chuẩn bị đưa vào sử dụng. Với nguồn vốn hỗ trợ sản xuất, xã được phân bổ 660 triệu đồng hỗ trợ sản xuất cho 38 hộ nghèo thuộc 4 xóm ĐBKK.

Bà Bùi Thị Hằng, Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện Tân Lạc cho biết: Kế hoạch phân bổ nguồn vốn đầu tư công năm 2022 của huyện chuyển sang năm 2023 được giao 29,7 tỷ đồng. Đến nay, hầu hết các danh mục công trình đang thực hiện thi công, một số công trình trong quá trình hoàn thiện, chuẩn bị nghiệm thu kỹ thuật để thực hiện bàn giao đưa vào sử dụng. Nguồn vốn sự nghiệp được phân bổ từ dự toán vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương trên 14 tỷ đồng, với 8 dự án được triển khai thực hiện, kinh phí được phân bổ cho 18 cơ quan, đơn vị. Các dự án công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả cao, đáp ứng được nguyện vọng của Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào DTTS.

Năm 2023, huyện Tân Lạc được phân bổ 38 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương. Các công trình được phân bổ vốn đang triển khai thực hiện. UBND tỉnh giao nguồn vốn sự nghiệp trên 40 tỷ đồng với 8 dự án thành phần thực hiện Chương trình MTQG 1719, giai đoạn 2021-2025. UBND huyện đã giao dự toán kinh phí sự nghiệp cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn được giao dự toán. Các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, đúng mục tiêu, đối tượng, đúng quy định của Nhà nước. “Việc thực hiện tốt các dự án, tiểu dự án của chương trình đã góp phần xóa đói, giảm nghèo, đời sống của người dân vùng đồng bào DTTS và MN được nâng cao hơn. Cơ sở hạ tầng được đầu tư góp phần giảm khoảng cách giữa các vùng trên địa bàn”, bà Bùi Thị Hằng nhấn mạnh.

Theo bà Đinh Thị Thảo, Trưởng ban Dân tộc tỉnh cho biết: Tính đến ngày 31/10/2023, tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2022 và năm 2023 đã giải ngân là 417.757 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư là 272.231 triệu đồng, đạt 42,82% kế hoạch giao; vốn sự nghiệp là 145.526 triệu đồng, đạt 24,2% kế hoạch giao. Với các nguồn lực, chính sách của Chương trình MTQG 1719 đã và đang được địa phương tập trung đầu tư phát triển các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh; hỗ trợ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc nhất là ở địa bàn khó khăn vùng đồng bào DTTS, miền núi.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng đặc biệt chú trọng thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; hỗ trợ cho công tác chăm sóc sức khỏe, giáo dục-đào tạo..., nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần, thể chất của đồng bào từng bước được nâng lên./.