DetailController

Tiềm năng phát triển

Giao Sở Công Thương nghiên cứu việc Công ty CP Thủy điện Văn Hồng đề nghị nghiên cứu khảo sát lập dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh

22/02/2024 16:30
Ngày 22/02, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1435/VPUBND-KTN gửi Sở Công Thương yêu cầu, giao sở chủ trì, nghiên cứu việc Công ty CP Thủy điện Văn Hồng đề nghị nghiên cứu khảo sát lập dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Cụ thể, tại Công văn số 07, ngày 19/02/2024 của Công ty cổ phần thủy điện Văn Hồng nêu rõ: Sau khi nghiên cứu nội dung Quyết định số 500/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tờ trình số 644/TTr-BCT ngày 26/01/2024 của Bộ Công Thương, nhằm góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, phát triên kinh tê - xã hội của tỉnh và tránh lãng phí nguồn tài nguyên nước. Công ty Cố phần thủy điện Văn Hồng kính đề nghị UBND tỉnh đồng ý cho Công ty Cố phần thủy điện Văn Hồng được nghiên cứu, khảo sát lập các thủ tục đầu tư thủy điện trên địa bàn xã Quyết Chiến và xã Do Nhân huyện Tân Lạc để báo cáo UBND tỉnh đề xuất với Bộ Công Thương. Công ty Cổ phần thủy điện Văn Hồng cam kết chịu toàn bộ chi phí liên quan đến việc nghiên cứu, khảo sát lập các thủ tục đầu tư; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình nghiên cứu, khảo sát lập các thủ tục đầu tư.

Xét đề nghị của Công ty CP Thủy điện Văn Hồng tại Công văn số 07/CV-TĐVH ngày 19/02/2024 về việc nghiên cứu khảo sát lập dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình,

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quách Tất Liêm có ý kiến như sau: Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Công ty CP Thủy điện Văn Hồng tại Công văn nêu trên, thống nhất ý kiến đề xuất, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để Sở Công Thương và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.