DetailController

Thời sự trong ngày

Đôn đốc triển khai cập nhật, đồng bộ dữ liệu CBCCVC

25/04/2023 16:12
Để triển khai thực hiện Văn bản số 639/BNV-VP ngày 21/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về triển khai Quyết định số 893/QĐ-TTg và Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 318/UBND-NVK ngày 15/3/2023 về việc cập nhật dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức vào Cơ sở dữ liệu quốc gia, trong đó yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo thực hiện việc khai báo 109 trường dữ liệu cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã, đồng thời cập nhật dữ liệu lên phần mềm Cơ sở dữ liệu Cán bộ, công chức, viên chức.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, đánh giá thực hiện việc kê khai cập nhật dữ liệu Cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trên phần mềm Cơ sở dữ liệu về CBCCVC cho thấy, bên cạnh một số cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực, chủ động triển khai và cơ bản đã hoàn thành việc tạo lập tài khoản, cập nhật dữ liệu trên phần mềm như: Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ, huyện Tân Lạc… các cơ quan, đơn vị, địa phương còn lại triển khai thực hiện còn chậm, kết quả cập nhật dữ liệu có tỷ lệ thấp.

Để đảm bảo chất lượng, tiến độ được giao, ngày 24/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 556/UBND-NVK về việc đôn đốc triển khai cập nhật đồng bộ dữ liệu CBCCVC. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt việc cập nhật đầy đủ các trường dữ liệu về Cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý bảo đảm dữ liệu “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”, tiến độ hoàn thành bảo đảm hoàn thành xong trước ngày 28/4/2023./.