DetailController

Khoa học - Môi trường

Đôn đốc tham gia hoạt động sáng kiến về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh

04/10/2023 16:42
Ngày 04/10, Sở Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 1413/SKHCN-QLCN&SHTT đôn đốc tham gia hoạt động sáng kiến về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2023.

Theo đó, ngày 13/6/2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành công văn số 752/SKHCN-QLCN&SHTT về việc đôn đốc, thúc đẩy tham gia hoạt động sáng kiến về cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2023. Tuy nhiên, đến nay Sở chưa nhận được hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến có ảnh hưởng hiệu quả áp dụng trong phạm vi tỉnh và tham gia Hội thi tìm kiếm sáng kiến CCHC tỉnh Hòa Bình năm 2023 của các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao chỉ tiêu.

Nhằm kịp thời tìm kiếm, công nhận sáng kiến CCHC có tính đột phá, mang lại lợi ích thiết thực, hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao hiệu quả triển khai nhiệm vụ CCHC của tỉnh năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các Sở, Ngành, địa phương tăng cường thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy sáng kiến về CCHC để làm căn cứ xét, công nhận, phổ biến ít nhất 01 sáng kiến tại cơ sở và hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến có ảnh hưởng hiệu quả áp dụng trong phạm vi tỉnh và tham gia Hội thi tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2023 nộp về Sở Khoa học và Công nghệ qua Cổng dịch vụ công tỉnh Hòa Bình trước ngày 31/10/2023.

Mọi thông tin cần trao đổi xin liên hệ: Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình. SĐT: 02183.856164, 0945025357; Email: phongqlcnshtthoabinh@gmail.com./.