DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Kim Bôi

13/05/2024 16:30
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngay từ đầu năm 2024 huyện Kim Bôi đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình ở địa phương kịp thời, đầy đủ. Công tác tuyên truyền vận động tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện huy động Nhân dân đóng góp ngày công lao động, hiến đất phục vụ cho công tác xây dựng nông thôn mới, làm đường giao thông nông thôn, kênh mương, nhà văn hóa thôn, xóm và các công trình phúc lợi khác.
Huyện Kim Bôi xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp

Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới được thực hiện xuyên suốt, đồng bộ từ huyện đến cơ sở đảm bảo các nội dung, tiến độ và đạt kết quả. Từ đầu năm 2024 đến nay, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện, Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện ban hành hơn 20 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, báo cáo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo các xã tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng và xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn thực hiện.

Tính đến nay, bình quân tiêu chí của toàn huyện Kim Bôi đạt 14,9 tiêu chí/xã. 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Nam Thượng, Sào Báy, Vĩnh Đồng, Mỵ Hòa, Đông Bắc, Vĩnh Tiến); đang đề nghị xét, công nhận xã Nam Thượng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Không có xã đạt từ 15 – 18 tiêu chí; 10 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí. Phấn đấu xây dựng 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024 là xã Kim Lập và xã Xuân Thủy. Ngoài ra, phấn đầu xây dựng thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024 (xã Đông Bắc). Đối với xã Nam Thượng đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023, đẩy nhanh hoàn thành tiêu chí số 5 Trường học trong 6 tháng đầu năm 2024, đề nghị tỉnh thẩm định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương, tỉnh giao thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Kim Bôi năm 2021 - 2023 trên 79,4 tỷ đồng; tính đến nay giải ngân trên 79,2 tỷ đồng; đạt 99,7%; tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương, tỉnh giao năm 2024 là trên 4,1 tỷ đồng.

Kết quả thực hiện các tiêu chí: Xã Kim Lập tổng số tiêu chí đã đạt chuẩn 12/19 tiêu chí gồm tiêu chí số 1 về Quy hoạch; tiêu chí số 3 về Thủy lợi; tiêu chí số 4 về Điện; tiêu chí số 7 về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông; tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư; tiêu chí số 10 về Thu nhập; tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất và Phát triển kinh tế nông thôn; tiêu chí số 14 về Giáo dục và Đào tạo; tiêu chí số 16 về Văn hóa; tiêu chí số 17 về Môi trường và An toàn thực phẩm; tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị và Tiếp cận pháp luật; tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh. Xã Xuân Thủy đạt chuẩn 13/19 tiêu chí gồm tiêu chí số 1 về Quy hoạch; tiêu chí số 3 về Thủy lợi; tiêu chí số 4 về Điện; tiêu chí số 7 về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông; tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư; tiêu chí số 10 về Thu nhập; tiêu chí số 12 về Lao động; tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất và Phát triển kinh tế nông thôn; tiêu chí số 14 về Giáo dục và Đào tạo; tiêu chí số 16 về Văn hóa; tiêu chí số 17 về Môi trường và An toàn thực phẩm; tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị và Tiếp cận pháp luật; tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh. Xã Đông Bắc đạt chuẩn 8/19 tiêu chí gồm tiêu chí số 1 về Quy hoạch; tiêu chí số 4 về Điện; tiêu chí số 7 về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư; tiêu chí số 15 về Hành chính công; tiêu chí số 16 về Văn hóa; tiêu chí số 17 về Môi trường và An toàn thực phẩm; tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị và Tiếp cận pháp luật.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian tới, huyện Kim Bôi chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu được việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới chỉ là bước đầu, cần phải giữ vững và tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, phấn đấu hoàn thành và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo quy định, hướng tới cải thiện bền vững cuộc sống người dân./.