DetailController

Chỉ đạo điều hành

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

04/05/2024 10:52
Ngày 03/5, Ủy ban nhân dân tỉnh đã Công văn số 641/UBND-KTN về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Xét báo cáo và đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 93/STNMT-KS ngày 05 tháng 01 năm 2024, về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý về chủ trương thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp đối với các vị trí đảm bảo tiêu chí khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại Điều 78 Luật Khoáng sản 2010, được phê duyệt tại Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 17/8/2022; Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại nội dung Công văn nêu trên.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch đấu giá và triển khai các trình tự, thủ tục để thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản; cấp phép hoạt động khoáng sản đối với các khu vực đề nghị cấp phép đất làm vật liệu san lấp theo quy định của Luật Khoáng sản 2010; Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016; Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Thông tư Liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ; Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan có liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện./.