DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Đà Bắc: Tập trung đầu tư vốn cho các xã điểm phấn đấu về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025

14/03/2024 16:30
Tính đến 31/12/2023 toàn huyện Đà Bắc có 04/16 xã đạt 19/19 tiêu chí và được công nhận chuẩn nông thôn mới gồm (Tú Lý, Hiền Lương, Cao Sơn, Toàn Sơn); có 01 xã đạt 15 tiêu chí (xã Yên Hòa); 11 xã còn lại mức tiêu chí đạt từ 10-13 tiêu chí. Trung bình đạt 13,06 tiêu chí/ xã.
Ưu tiên nguồn vốn đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Năm 2024, huyện phấn đấu có thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Yên Hòa). Yên Hòa là một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, nhiều năm qua được sự quan tâm của các cấp, các ngành, xã được hưởng nhiều các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn, đến nay đã đạt được 15/19 tiêu chí còn lại 04 tiêu chí xã chưa đạt. Mục tiêu của huyện sẽ phấn đấu đến hết năm 2024, xã Yên Hòa đạt 19/19 tiêu chí và đề xuất tỉnh xem xét thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024. Tới nay, xã còn 04 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa. Các hạng mục còn thiếu gồm: Nhà văn hóa trung tâm xã chưa được xây dựng; sân vận động xã đã được bố trí kế hoạch vốn đầu tư năm 2024. Tiêu chí số 10 về thu nhập, hết năm 2023 mức thu nhập bình quân đạt 40 triệu đồng/người/năm. Dự kiến năm 2024 đạt 42 triệu đồng/người/năm và sẽ đạt yêu cầu của tiêu chí. Tiêu chí số 11 về hộ nghèo, hết năm 2023 xã còn 20,8% hộ nghèo, 25,05% hộ cận nghèo. Đây được xác định là tiêu chí khó khăn để thực hiện nhất trong bộ tiêu chí. Tiêu chí số 15 về y tế, tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử ở mức tấp dưới 10% chưa đạt theo yêu cầu bộ tiêu chí. Trong năm 2024 huyện tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành cùng với xã Yên Hòa hoàn thiện các chỉ tiêu còn thiếu, chưa đạt chuẩn để đưa xã Yên Hòa về đích nông thôn mới trong năm 2024.

Huyện Đà Bắc hiện có 04/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới và đang triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đối với các xã đang phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao: Xã Hiền Lương: Đạt 8/19 tiêu chí; xã Tú Lý: Đạt 6/19 tiêu chí; xã Toàn Sơn: Đạt 07/19 tiêu chí; xã Cao Sơn: Đạt 7/19 tiêu chí. Các xã nhìn chung mức độ đạt các tiêu chí là rất thấp và khó đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024. Huyện sẽ vẫn tiếp tục rà soát, chỉ đạo các xã, đặc biệt là các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, tiếp tục thực hiện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Khó khăn hiện nay, theo Bộ tiêu chí mới về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn kiểu mẫu,… nhiều tiêu chí có sự thay đổi và yêu cầu cao hơn so với giai đoạn 2016 - 2020, tuy nhiên nguồn lực hỗ trợ cho các địa phương thực hiện còn rất hạn chế. Xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024 đều là các xã đặc biệt khó khăn tỷ lệ hộ nghèo cao, thu nhập thấp trong khi yêu cầu của tiêu chí cao; địa bàn rộng, mật độ dân cư thấp, ít tập trung do đó rất khó khăn trong đầu tư hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi; việc huy động nguồn lực để thực hiện Chương trình còn hạn chế. Do vậy rất khó khăn để đạt chuẩn nông thôn mới; xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao còn nhiều khó khăn, khả năng đạt chuẩn nâng cao theo kế hoạch tỉnh giao khó thực hiện được. Nguồn lực của Trung ương, tỉnh bố trí cho Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới vẫn chưa đáp ứng nhu cầu của các địa phương.

Trên cơ sở đó, huyện Đà Bắc đề xuất tỉnh ưu tiên phân bổ tăng nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và hỗ hợ phát triển sản xuất để xã thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đặc biệt tập trung đầu tư vốn cho các xã điểm phấn đấu về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. Có các chính sách ưu đãi, thu hút để người dân của địa phương được vay vốn với lãi xuất thấp để phát triển sản xuất, mở rộng quy mô, lĩnh vực và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác và trang trại; có các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho Nhân dân phát triển kinh tế..../.