DetailController

Tin từ các đơn vị

Công khai, minh bạch các quy định lĩnh vực sở hữu trí tuệ, lao động, môi trường tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển

04/04/2024 16:24
Thời gian qua, UBND tỉnh đã đẩy mạnh việc cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế; công khai, minh bạch các quy định lĩnh vực sở hữu trí tuệ, lao động, môi trường. Qua đó, đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển, đủ sức hội nhập và cạnh tranh khi tham gia vào các Hiệp định Thương mại tự do FTA.
Trong năm 2023, có 844 lao động được tuyển đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 281.7% kế hoạch năm.

Đối với lĩnh vực sở hữu trí tuệ, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật liên quan, hiện hành cũng như các quy định tại các hiệp định thương mại tự do Việt Nam đã ký kết về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong quá trình tham gia các Hiệp định thương mại FTA, nhất là FTA thế hệ mới.

Để chuẩn bị cho tham gia các FTA và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tỉnh chú trọng nhiều hơn đến việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lao động. Trước hết, tỉnh đã đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức, viên chức nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, nâng cao trình độ, năng lực cán bộ trên các lĩnh vực chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong xu hướng hội nhập và đổi mới. Hàng năm, các cấp, các ngành cũng đã quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ doanh nghiệp để nâng cao trình độ quản lý và nghiệp vụ cho các doanh nghiệp, xem đây là điều kiện để phát triển đội ngũ lao động có trình độ cao cho doanh nghiệp, từng bước đáp ứng yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế. Công tác giải quyết việc làm - xuất khẩu lao động được quan tâm, triển khai hiệu quả. Cơ quan chức năng của tỉnh đã giới thiệu cho 18 doanh nghiệp đã được cấp phép vào các huyện, thành phố tuyển dụng lao động, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các thị trường: Nhật Bản, Ả rập xê út, Đài Loan và Liên Bang Nga. Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản, tuyển ứng viên điều dưỡng, hộ lý đi làm việc tại Nhật Bản. Gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng viên đi học tập, làm việc trong ngành Điều dưỡng đa khoa tại CHLB Đức. Tính đến hết năm 2023, đã giải quyết việc làm cho 18.601 lao động, đạt 116.3% kế hoạch năm. Trong đó có 844 lao động được tuyển đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 281.7% kế hoạch năm.

Công tác quản lý Nhà nước về môi trường đã có nhiều chuyển biến tích cực. UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo nhằm tạo môi trường sạch nhằm thu hút đầu tư. Trong đó, đã chú trọng hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương trong công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường nhằm nâng cao năng lực quản lý môi trường của các địa phương. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kịp thời thực hiện công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường đảm bảo đúng pháp luật. Tăng cường việc kiểm soát ô nhiễm đối với các cơ sở hoạt động trong các đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Thực hiện công khai, minh bạch công tác quản lý đất đai, kiểm soát, bảo đảm sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên đất trong phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động khoáng sản được đẩy mạnh, đảm bảo vừa quản lý và khai thác hiệu quả, vừa tiết kiệm đi đôi với bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và Nhân dân thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới được thực hiện thường xuyên; khuyến khích xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, cải thiện môi trường, thu gom, xử lý và tái chế nước thải, rác thải, ứng dụng công nghệ mới để làm sạch môi trường.

Thông qua việc triển khai các quy định, cơ chế, môi trường để các doanh nghiệp phát triển, tạo điều kiện cho việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do. Hiệu ứng cam kết cải cách thể chế đã góp phần làm tăng niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài đối với các nước đối tác./.