DetailController

Khoa học - Môi trường

Công bố Quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng ba loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, giai đoạn 2014-2019, tầm nhìn đến năm 2024

25/04/2024 14:56
Ngày 24/4, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 1247/SXD-KT&VLXD gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên & Môi trường; Giao thông vận tải, Công thương, Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa thể thao và Du Lịch, Sở Thông tin truyền thông; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện và thành phố Hòa Bình; Uỷ ban nhân dân thị trấn Ba Hàng Đồi, huyện Lạc Thủy; Uỷ ban nhân dân xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy; Uỷ ban nhân dân xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn; Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản về việc công bố Quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng ba loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường: Đá làm vật liệu xây dựng, sét làm gạch ngói, cát làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2014-2019, tầm nhìn đến năm 2024 (bổ sung nhóm khoáng sản sét làm gạch ngói).

Thực hiện Nghị Quyết số 295/NQ-HĐND ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng ba loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường: Đá làm vật liệu xây dựng, sét làm gạch ngói, cát làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2014-2019, tầm nhìn đến năm 2024 (bổ sung nhóm khoáng sản sét làm gạch ngói)

Thực hiện Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng ba loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường: Đá làm vật liệu xây dựng, sét làm gạch ngói, cát làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2014-2019, tầm nhìn đến năm 2024 (bổ sung nhóm khoáng sản sét làm gạch ngói)

Theo quy định tại  khoản 4, Điều 12, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản. Sở Xây dựng tổ chức công bố công khai nội dung Quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh trên trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Hòa Bình theo địa chỉ soxaydung.hoabinh.gov.vn để các cơ quan liên quan truy cập phục vụ công tác quản lý nhà nước; các tổ chức, cá nhân truy cập phục vụ hoạt hoạt động thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tại các khu vực được bổ sung Quy hoạch theo quy định.

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông công bố công khai nội dung Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 22/4/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh trên trang thông tin điện tử của tỉnh Hòa Bình theo địa chỉ https://www.hoabinh.gov.vn

Đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Hòa Bình nơi có điểm mỏ được bổ sung quy hoạch đăng tải nội dung Quyết định phê duyệt Quy hoạch trên trang thông tin của các huyện, thành phố Hòa Bình

Đề nghị Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nơi có điểm mỏ được quy hoạch niêm yết Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 22/4/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại trụ sở để các tổ chức, cá nhân và nhân dân biết thông tin khu vực được quy hoạch.

Sở Xây dựng công bố Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng ba loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường: Đá làm vật liệu xây dựng, sét làm gạch ngói, cát làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2014-2019, tầm nhìn đến năm 2024 (bổ sung nhóm khoáng sản sét làm gạch ngói) với nội dung và hình thức nêu trên./.