DetailController

Sức khỏe - Đời sống

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung mức phí trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

23/10/2023 16:30
Ngày 20/10, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2404/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung mức phí trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung mức phí trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh (11 thủ tục cấp tỉnh) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình được công bố tại các Quyết định: Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung, TTHC bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình (số thứ tự 1, 3, 5, 20, 22 mục b, Phần B, Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 16/11/2017); Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục TTHC mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình (số thứ tự 6, 7, 8 mục II, Phần B Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 19/8/2019); Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình (số thứ tự 1, 4 Phần B, Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 09/12/2019).

Các nội dung khác của từng TTHC tương ứng tại các Quyết định nêu trên được giữ nguyên.

Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của TTHC tại Quyết định này được công khai trên trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC (địa chỉ: csdl.dichvucong.gov.vn); Cổng Dịch vụ công của tỉnh Hòa Bình (địa chỉ: dichvucong.hoabinh.gov.vn), Trang Thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình (địa chỉ: http://vpubnd.hoabinh.gov.vn), Trang thông tin của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình (địa chỉ: http://soytehoabinh.gov.vn).

Các thủ TTHC công bố tại Quyết định này được thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh theo quy định.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông đồng bộ đầy đủ, kịp thời dữ liệu TTHC tại Quyết định này từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC lên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và công khai trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh theo quy định./.