DetailController

Cải cách hành chính

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

23/04/2024 16:30
Ngày 22/4, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 708/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung (09 TTHC cấp tỉnh) và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình.

Cụ thể, trong lĩnh vực Xuất bản: Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh 1.003868.H28. Trong lĩnh vực In: Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm 2.001594.H28; Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm 2.001584.H28; Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm 1.003729.H28; Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài 2.001564.H28. Lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm: Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh 1.003725.H28; Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm 1.003483.H28; Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm 1.003114 .H28; Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm 1.008201.H28.

Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của thủ tục hành chính tại Quyết định này được công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính tại địa chỉ “csdl.dichvucong.gov.vn”; Cổng Dịch vụ công tỉnh (địa chỉ: dichvucong.hoabinh.gov.vn); Trang Thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh tại địa chỉ: (http://vpubnd.hoabinh.gov.vn); Trang Thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông (địa chỉ: http://sothongtin.hoabinh.gov.vn/).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2024. Thay thế nội dung các thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành công bố tại các Quyết định: Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 24/4/2020; Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 16/01/2023; Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này được thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo quy định.      Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông đồng bộ đầy đủ, kịp thời dữ liệu TTHC tại Quyết định này từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC lên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và công khai trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh theo quy định. Căn cứ quy trình tại Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh theo quy định. Thời gian chậm nhất ngày 25/4/2024./.