DetailController

Khoa học - Môi trường

Chuyển giao, ứng dụng kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

25/08/2023 16:30
Ngày 24/8/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công văn số 2302/SNN-PTNT về việc chuyển giao, ứng dụng kết quả thực hiện các nhiệm vụ KHCN phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 6881/VPUBND-KTN ngày 14/8/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới.

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan Thường trực Chương trình nông thôn mới tỉnh) nhận được kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 thực hiện tại tỉnh Hoà Bình và một số tỉnh Tây Bắc theo Công văn số 5444/BNN-VPĐP ngày 10/8/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể:

Dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng đồng bộ tiến bộ kỹ thuật để phát triển cam, bưởi theo chuỗi giá trị trên đất dốc vùng Tây Bắc (thực hiện tại Xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình).

Dự án: Xây dựng mô hình liên kết sản xuất, sơ chế, tiêu thụ sản phẩm từ một số cây dược liệu theo tiêu chuẩn GACP-WHO (Sa nhân, Sâm cau, Sả, Hoắc hương, Cát cánh) góp phần phát triển sinh kế và xây dựng nông thôn mới tại hai tỉnh vùng Tây Bắc.

Dự án: Xây dựng mô hình vườn mẫu phát triển kinh tế VAC (vườn, ao, chuồng) theo hướng nông nghiệp hữu cơ ở một số tỉnh miền núi phía Bắc (thực hiện tại xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình).

Đề tài: Nghiên cứu giải pháp kĩ thuật, xây dựng mô hình nuôi thuỷ sản bền vững bảo vệ môi trường nước, phát triển sinh kế, nâng cao đời sống cư dân lòng hồ Hoà Bình, Sơn La, Núi Cốc góp phần xây dựng Nông thôn mới.

Đề tài: Nghiên cứu đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 từ góc nhìn khoa học và nhận diện những vấn đề cơ bản trong phát triển nông thôn bền vững giai đoạn sau 2020.

Đề tài: Đề xuất định hướng giải pháp xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2030 cho các mục tiệu phát triển bền vững.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung như sau: Nghiên cứu, đề nghị tiếp nhận để tham khảo trong quá trình xây dựng chính sách, thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước và nghiên cứu có liên quan. Đề nghị tiếp tục giám sát, đánh giá hiệu quả các mô hình, có giải pháp nhân rộng để phát triển sản xuất và đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. (Kết quả nghiên cứu của các đề tài, dự án tra cứu tại Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, địa chỉ https://sonongnghiep.hoabinh.gov.vn, Chuyên mục Văn bản chỉ đạo điều hành - Mục Đề tài nghiên cứu khoa học, dự án)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.