DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Cho phép nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái cao cấp Sơn Lâm LUXURY tại xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc

05/09/2023 16:00
Ngày 31/8/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1502/UBND-KTN về việc chủ trương cho phép nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái cao cấp Sơn Lâm LUXURY tại xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc.

Xét báo cáo và đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3406/STNMT-QLĐĐ ngày 28/8/2023, về việc chấp thuận chủ trương cho phép nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái cao cấp Sơn Lâm LUXURY tại xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc, do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị Sơn Lâm đề xuất;

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận và yêu cầu thực hiện như sau:

Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị Sơn Lâm nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng khoảng 33,39 ha đất nông nghiệp do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thuộc phạm vi quy hoạch dự án, đủ điều kiện chuyển nhượng, góp vốn, cho thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy định để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái cao cấp Sơn Lâm LUXURY tại xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc, như đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn nêu trên;

Thời hạn thực hiện thỏa thuận nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất là 36 tháng kể từ khi văn bản này được phê duyệt.

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị Sơn Lâm có trách nhiệm thực hiện: các thủ tục nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp; chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; ký quỹ thực hiện dự án; các nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện thủ tục xin thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai, pháp luật đầu tư và pháp luật khác liên quan.

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị Sơn Lâm nghiêm túc thực hiện theo quy định./.