DetailController

Tiềm năng phát triển

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu nhà ở xóm Bảm (Số 01) tại xóm Bảm, xã Tây Phong, huyện Cao Phong

29/05/2024 16:41
Ngày 27/5, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở xóm Bảm (Số 01) tại xóm Bảm, xã Tây Phong, huyện Cao Phong.

Theo đó, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở xóm Bảm (Số 01) tại xóm Bảm, xã Tây Phong, huyện Cao Phong với những nội dung sau đây:

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu giá quyền sử dụng đất.

Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng khu dân cư nông thôn mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật để kết nối với các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, không gian kiến trúc khu vực xung quanh.

Quy mô dân số: Khoảng 252 người.

Diện tích sử dụng đất: 18.512,3 m2 (khoảng 1,85 ha).

Cơ cấu sử dụng đất của dự án:

STT

Hạng mục

 Diện tích (m2) 

Tỷ lệ (%)

1

Đất ở nông thôn

    9.412,70

50,84%

1.1

Đất ở liền kề

      7.027,20

 

1.2

Đất ở biệt thự

      2.385,50

 

2

Đất cây xanh

    1.798,70

9,72%

3

Đất giao thông, đất hạ tầng kỹ thuật

    7.300,90

39,44%

 

Tổng

  18.512,30

 

Tổng diện tích đất ở mới của dự án là 9.412,7 m2, phân chia thành 63 lô nhà ở (bao gồm 40 lô đất ở liền kề thấp tầng, 08 lô nhà ở biệt thự và 15 lô đất ở tiếp giáp tuyến đường Quốc lộ 6). Trong đó:

STT

Loại đất ở

 Diện tích

(m2)

Hệ số sử dụng đất tối đa (lần)

Tầng cao tối đa

(tầng)

1

Đất ở liền kề thấp tầng (40 lô)

   4.990,2

-

Lô LK-02 (08 lô)

       985,5

3,4

4

-

Lô LK-03 (09 lô)

    1.145,5

3,8

4

-

Lô LK-05 (09 lô)

    1.105,5

3,4

4

-

Lô LK-06 (10 lô)

    1.295,5

3,4

4

-

Lô LK-07 (04 lô)

       458,2

3,4

4

2

Đất ở liền kề (xây thô hoàn thiện mặt ngoài 15 căn nhà ở)

   2.037,0

-

LK-01 (07 lô)

       952,5

3,3

4

-

LK-04 (08 lô)

    1.084,5

3,3

4

3

Đất ở biệt thự (08 lô)

   2.385,5

-

BT-01 (08 lô)

    2.385,5

1,8

3

 

Tổng

   9.412,7

Tổng mức đầu tư dự kiến 59.724.922.000 đồng. Trong đó: Chi phí đầu tư xây dựng phần hạ tầng kỹ thuật 19.562.819.000 đồng. Chi phí đầu tư xây dựng phần xây thô, hoàn thiện mặt ngoài đối với 15 căn nhà ở tiếp giáp tuyến đường QL.6 là 32.803.284.000 đồng. Chi phí giải phóng mặt bằng và các chi phí khác 7.358.819.000 đồng.

Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm (thời điểm xác định theo quy định pháp luật về đầu tư, đất đai). Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất, người mua quyền sử dụng đất ở của dự án được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Tiến độ thực hiện dự án: Hoàn thành thủ tục đất đai, xây dựng và các thủ tục pháp lý cần thiết khác 06 tháng kể từ ngày được cấp có thẩm quyền chấp thuận nhà đầu tư. Đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình nhà ở thương mại và xây thô các lô đất có mặt tiếp giáp tuyến đường QL.6 và bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 18 tháng kể từ ngày được cấp có thẩm quyền giao đất. Hoàn thành các thủ tục đảm bảo điều kiện kinh doanh bất động sản và đưa toàn bộ dự án vào hoạt động kinh doanh 06 tháng kể từ ngày hoàn thành đầu tư xây dựng.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm đăng tải Quyết định này và yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Hòa Bình. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Cục Thuế tỉnh căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của ngành có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện dự án tuân thủ theo các quy định hiện hành.

Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong: Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai, đấu giá và các quy định của pháp luật có liên quan; Chỉ tổ chức đấu giá khi bảo đảm các quy định của pháp luật hiện hành. Tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật khi nhà đầu tư bàn giao và đưa vào quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng theo quy định. Trường hợp đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất nhưng chỉ có một nhà đầu tư đăng ký tham gia hoặc đã tổ chức đấu giá ít nhất 02 lần không thành theo quy định của pháp luật về đất đai, Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong có trách nhiệm xem xét việc đáp ứng các điều kiện thực hiện dự án của nhà đầu tư và có văn bản thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư và nhà đầu tư (nếu có) để thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư theo quy định./.