DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông, lâm, thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024

29/03/2024 16:30
Ngày 28/3, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 482/QĐ-UBND về Ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông, lâm, thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024. Kế hoạch hành động nhằm mục tiêu triển khai đầy đủ, đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ và giải pháp theo Quyết định số 613/QĐ-BNN-CCPT ngày 28/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông, lâm, thủy sản năm 2024. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 149-KH/TU ngày ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của nhân dân, nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình tại thị trường trong nước và quốc tế.

Kế hoạch hành động ban hành nhằm đạt các kết quả, chỉ số sau:

Kịp thời triển khai các văn bản của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương về công tác quản lý chất lượng, chế biến và phát triển thị trường.

Trên 85% cán bộ quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản các cấp được bồi dưỡng, cập nhật hàng năm về chuyên môn nghiệp vụ.

Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đạt 99,1%.

100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản được giám sát tại vùng sản xuất trong tỉnh vi phạm các quy định an toàn thực phẩm giảm 10%/năm (so với năm 2023).

Tiếp tục duy trì các diện tích trồng trọt, nuôi thủy sản và cơ sở chăn nuôi đã được chứng nhận quy trình thực hành nông nghiệp tốt GAP, hữu cơ. Chứng nhận mới 10 cơ sở áp dụng quy trình thực hành nông nghiệp tốt GAP, hữu cơ, Halal, ISO, HACCP trong năm 2024 .

02 sản phẩm OCOP được công nhận đạt 5 sao. 10 chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn được chứng nhận.

02 doanh nghiệp xuất khẩu nông lâm thuỷ sản vào được thị trường mới. Giá trị xuất khẩu nông sản, lâm sản đạt 41 triệu USD.

UBND tỉnh yêu cầu cần tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Triển khai kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch về công tác bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, chế biến và phát triển thị trường của Quốc hội, Chính Phủ và các Bộ, ban, ngành có liên quan.

Phổ biến chính sách pháp luật, thông tin, truyền thông về chất lượng, an
toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, gia tăng chế biến và phát triển thị trường.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác
đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường.

Triển khai công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến, phát triển thị trường đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Chủ động thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm
cơ sở, sản phẩm vi phạm quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm, nhãn hàng hoá
.

Tăng cường công tác xúc tiến thương mại trong và ngoài nước; tìm kiếm, khai thác, thúc đẩy phát triển thị trường tiêu thụ trong nước và hướng tới xuất khẩu một số sản phẩm mới. Nâng cao năng lực quản lý thương hiệu sản phẩm; thúc đẩy việc sử dụng tem truy xuất nguồn gốc, bao bì đóng gói sản phẩm. Tăng cường công tác cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Triển khai chương trình giám sát lấy mẫu nông lâm thủy sản để kiểm định chất lượng, an toàn thực phẩm; lấy mẫu nông sản thực phẩm trên diện rộng để đánh giá nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm.