DetailController

Tiềm năng phát triển

Ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Hòa Bình năm 2024

06/03/2024 16:30
Ngày 05/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 323/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Hòa Bình năm 2024.
Tập trung thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước có năng lực, uy tín, kinh nghiệm để đầu tư vào Khu, cụm công nghiệp và vùng động lực của tỉnh

Quan điểm định hướng của Chương trình là: Năm 2024 là năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2021-2025, diễn ra trong bối cảnh kinh tế quốc tế diễn biến phức tạp, khó lường: Cạnh tranh thương mại Mỹ -Trung dẫn đến tái cấu trúc các chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực; Đại dịch Covid –19 về cơ bản đã được khống chế, song vẫn tác động xấu đến các nền kinh tế; Xung đột Nga - Ukraina tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến lạm phát, suy giảm thương mại, đầu tư.

Chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh Hòa Bình năm 2024, tập trung thực hiện định hướng chủ yếu về phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2021-2025, góp phần tích cực thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Nghị Quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị; đảm bảo phù hợp với quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2023 và giai đoạn 2020-2025.

Tập trung thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước có năng lực, uy tín, kinh nghiệm để đầu tư các dự án trọng điểm trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, trong Khu du lịch Quốc gia hồ Hòa Bình, Khu, cụm công nghiệp và vùng động lực của tỉnh; trong đó, ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ hiện đại, có hàm lượng trí thức cao, thân thiện với môi trường sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, có sản phẩm mang lợi thế cạnh tranh; tiếp tục thực hiện định hướng thu hút đầu tư các ngành kinh tế số, các ngành phát triển trên nền tảng công nghệ 4.0 như công nghệ ICT, kỹ thuật số, kỹ thuật nano, công nghệ sinh học, vật liệu mới, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ môi trường, năng lượng sạch... Đẩy mạnh thu hút nguồn vốn đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, chuyển giao công nghệ.

Tăng cường, chủ động hợp tác đầu tư, đa dạng hoá đối tác, hình thức đầu tư; ưu tiên các dự án đầu tư nước ngoài có liên kết với khu vực kinh tế trong nước, phù hợp với tái cơ cấu nền kinh tế phục vụ mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tư, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh và nâng cao tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế.

Mục tiêu: Năm 2024 là năm thứ 4 thực hiện Kế hoạch xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021-2025. Các hoạt động thuộc Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 phải gắn với định hướng phát triển kinh tế -xã hội tỉnh Hoà Bình, tích cực cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, đặc biệt là thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực: Đất đai, đầu tư, xây dựng, lao động…, đảm bảo các thủ tục hành chính thông thoáng, đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện.

Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư nguồn vốn đầu tư nước ngoài nhằm góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của tỉnh, phát triển kinh tế -xã hội địa phương theo hướng nhanh, bền vững.

Tuyên truyền, quảng bá mời gọi các nhà đầu tư có công nghệ tiên tiến hiện đại, sản xuất các sản phẩm chất lượng, quy mô lớn, có giá trị gia tăng cao, sản phẩm tính cạnh tranh cao, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường.

Cập nhập, rà soát các chính sách ưu đãi đầu tư nhằm kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung tạo động lực, sự đột phá về thu hút đầu tư vào tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư với các đối tác chiến lược ở Châu Á như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan; nghiên cứu, mở rộng hoạt động xúc tiến đầu tư tại các khu vực, các quốc gia khác ở Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ La tinh…

Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 của tỉnh Hòa Bình dự kiến thực hiện 8 nội dung với các hoạt động xúc tiến đầu tư cụ thể sau: Nghiên cứu tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư; Xây dựng hình ảnh, tuyên truyền quảng bá, giới thiệu môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư; Hỗ trợ, hướng dẫn, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư; Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; Xây dựng danh mục dự án thu hút đầu tư; Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu cho hoạt động xúc tiến đầu tư; Tham gia tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư; Thực hiện các hoạt động về xúc tiến đầu tư trong nước và quốc tế./.