DetailController

Sức khỏe - Đời sống

9 tháng đầu năm, có 795.500 người tham gia BHYT

20/09/2023 16:58
9 tháng đầu năm, cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) trên địa bàn tỉnh đã triển khai những giải pháp truyền thông, vận động sáng tạo, phù hợp để hoàn thành tốt việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp (BHYT) trên địa bàn.
Đến nay, ngành BHXH tỉnh đã thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT là 479.391 triệu đồng.

Ước đến ngày 30/9/2022, tổng số người tham gia BHXH là 92.300 người; tổng số người tham gia BHYT là 795.500 người, đạt 90,4% dân số toàn tỉnh; tổng số người tham gia BHTN là 72.460 người.

Công tác giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người thụ hưởng luôn được quan tâm thực hiện một cách đầy đủ, đúng chế độ và kịp thời theo quy định. Công tác quản lý người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH được quản lý chặt chẽ, đúng quy định. Đồng thời, BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người lao động nhận chế độ BHXH trực tiếp qua tài khoản cá nhân để việc giải quyết và thụ hưởng chính sách được minh bạch, nhanh chóng, thuận tiện. Bên cạnh đó, công tác quản lý quỹ khám, chữa bệnh (KCB) BHYT được tăng cường, thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi và điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHYT khi đi KCB. Đến nay, ngành BHXH tỉnh đã thực hiện giải quyết các chế độ BHXH cho 37.633 người và thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT là 479.391 triệu đồng.

Thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 1.721 tỷ đồng, bằng 71,73% kế hoạch. Ngoài ra, cơ quan liên ngành tăng cường đôn đốc các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh thực hiện nghĩa vụ nộp BHXH, BHYT. Tổng số nợ BHXH, BHYT ước tính đến 30/9/2022 là 78,4 tỷ đồng, chiếm 3,27% so với kế hoạch thu được giao. Tăng cường triển khai các giải pháp kiểm soát quỹ bảo hiểm; số tiền chi BHXH, BHYT, BHTN ước thực hiện trong 9 tháng đầu năm là 1.950 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, ngành BHXH tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước về công tác BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Các cấp, các ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH tập trung các giải pháp nâng cao tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT toàn dân, đảm bảo đạt các chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động nghiệp vụ BHXH, BHYT, BHTN để đẩy mạnh việc phát triển người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và giải quyết đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia./.